ŠTATUTÁRNY ORGÁN

Starosta obce: JUDr. Miroslav Kopčan (1952), nezávislý kandidát

GEOGRAFIA

panorama-3

Štát: Slovenská republika

Vyšší územný celok: Trenčiansky samosprávny kraj

Okres: Trenčín

Mikroregión: Teplička

Poštové smerovacie číslo: 914 43

Nadmorská výška: 420 m n. m.

GPS súradnice: 48°54'47.16" N, 18°17'50.28" E

ŠTATISTIKA (31. 12. 2010)

Rozloha: 2 268 ha

Počet obyvateľov: 820 (muži: 421 / ženy: 399)

Počet obyvateľov v produktívnom veku (15 – 54 rokov): 479

Hustota obyvateľstva: 36,16 obyv. / km2
 

PRÍRODNÉ PODMIENKY

Poloha a geomorfologické členenie:

Dolná Poruba leží v juhozápadnej časti Strážovských vrchov, uprostred tzv. Omšensko-porubskej brázdy. Údolie nesie meno podľa potoka Teplička, vyvierajúceho spod priľahlého Kamenca. Na začiatku dvadsaťpäťkilometrovej púte tečie pomedzi vrchy Holazne a Žihľavník – Baske, pričom na západnej strane obec spája s Omšením, Trenčianskymi Teplicami a Trenčianskou Teplou. Severovýchodne sa nachádza Horná Poruba. Východným susedom je Valaská Belá. Členitý terén chotára Dolnej Poruby ohraničuje Teplická vrchovina, Zliechovská hornatina a Omšenská kotlina. Okolité vrchy tvoria druhohorné jadrové horstvo. Sú zložené z vrstiev usadených hornín, ktorým dominujú vápence, dolomity a slieňovce.

 

Flóra:

Krasové útvary s pôvodnými lesnými porastmi charakterizujú najmä bukové, borovicové, či smrekovcové lesy. Rastlinstvo zastupujú teplomilné, horské a vysokohorské druhy. K najvzácnejším patria ľalia zlatohlavá, žltohlav európsky, poniklec alebo kavyľ.

 

Fauna:

Živočíšstvo tejto oblasti je pomerne pestré. V horských bystrinách žije pstruh potočný, na vlhkých miestach salamandra škvrnitá, cicavcov reprezentujú jelene, srny, líšky, diviaky a zajace. Občas sa do miestnych končín zatúla i medveď hnedý. Z vtáčej perspektívy všetko dokumentujú jastrab veľký, krkavec čierny, prípadne myšiak hôrny.
 

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

• Verejný vodovod

• Verejné osvetlenie

• Pevná telefónna sieť

• Mobilné telefónne siete

• Telefónny automat

• Internet

• Obecný rozhlas

• Cestná sieť: cesta III. triedy č. 5161 (Dolná Poruba – Trenčianske Teplice) s prepojením na cestu II. triedy č. 516 (smer Trenčianska Teplá, resp. Bánovce nad Bebravou)

• Pravidelná autobusová doprava: prímestské linky Dolná Poruba – Trenčín, Dolná Poruba – Ilava

• Hasičská zbrojnica

• Obecný cintorín

• Dom smútku