Výzva Západoslovenskej energetiky, a.s.

24.02.2012, 16:23, Obec Dolná Poruba


Západoslovenská energetika, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 656/2004 Zb.z. § 10 odst.l o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSE, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §36 Zák.č. 656/2004 Zb.z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 30. 04. 2012. V prípade , že táto lehota uplynie márne, ZSE, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §10 Zák.656/2004 Zb.z. v platnom znení. Využitie drevnej hmoty po oreže alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti. O nevyhnutné vypnutie vedeni a z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na ZSE, a.s., tel. č. 032/6533365 p. Capák.

Zároveň upozorňujeme vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením. Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia. V prípade, že stromy a kríky prerastú nad vý&sc aron;ku 3 m je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie, resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to u príslušného špecialistu správy podľa obce. Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č.656/2004 Zb.z. v platnom znení. Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné m iesto.

 
« Späť


Diskusia: "Výzva Západoslovenskej energetiky, a.s."
Dátum: Meno: Komentár:
21.05.2012, 21:19 Peter Lendel Orezanie strromov
Pridať komentár | Zobraziť všetky komentáre