ZÁKLADNÁ ŠKOLA

zakladna-skola

V súčasnosti má základná škola sedem tried, ktoré navštevuje 81 žiakov v deviatich ročníkoch. Učiteľský zbor tvorí jedenásť pedagogických zamestnancov. Kolorit výchovno-vzdelávacieho procesu spestruje sedem záujmových krúžkov.

Zvláštnu pozornosť škola venuje rozvíjaniu kultúrnych tradícií regiónu. Najmladší členovia folklórneho súboru Porubanček sa aktívne zúčastňujú na rôznych podujatiach organizovaných školou i obcou.

Variant prvého stupňa je jazykový.

Od štvrtého ročníka začína výučba nemeckého jazyka, nedávno pribudla aj angličtina. K základnej vybavenosti školy patrí telocvičňa, klubovňa, špeciálna učebňa nielen pre potreby Súkromnej základnej umeleckej školy, či počítačová učebňa.
 

HISTORICKÉ OKIENKO

Dejiny školstva v Dolnej Porube siahajú do 19. storočia. Organizovaný vyučovací proces vtedy prebiehal v súkromnom dome. Škola mala prívlastok čierna, keďže uprostred miestnosti sa nachádzalo ohnisko. Slúžilo ako zdroj tepla i svetla. Treba spomenúť, že každé dieťa muselo so sebou nosiť polienko na kúrenie.

Prvým známym učiteľom bol pán Rybnický, ktorý využíval predriekaciu a napodobňovaciu metódu. Prakticky to, čo predpísal, žiaci opisovali. Jedno z negatív predstavoval nedostatok učebníc. Oveľa závažnejšiu situáciu však privodili politicko-spoločenské zmeny po Rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867. Slovenský jazyk totiž začala postupne nahrádzať maďarčina. Tento trend zavŕšili smutne slávne Apponyiho zákony. Citát grófa Apponyiho z januára 1907 nepotrebuje ďalší komentár: „Učiteľom, ktorí nechcú z mládeže vychovať dobrých Maďarov, znemožním vyučovať. Pre každého občana štátu platí princíp, že v tomto štáte je pánom Maďar.“

Vzhľadom k nárastu počtu detí obec v roku 1907 zriadila novú školu. Vyučovanie platilo len pre prvý stupeň. Starší žiaci dochádzali najprv do Trenčianskych Teplíc, neskôr do Omšenia. Spočiatku pešo, koncom päťdesiatych rokov autobusom.

Nevyhovujúce priestory podmienili výstavbu väčšej a modernejšej budovy, ktorú slávnostne otvorili v septembri 1962. V premiérovom školskom roku ju navštevovalo 270 detí, rozdelených do dvoch stupňov. Kolektív žiakov a pedagógov sa pravidelne podieľal na organizovaní miestnych kultúrnych podujatí.

V roku 1971 bola škola pripojená na obecný vodovod. Disponovala pritom dvanástimi učiteľmi a desiatimi triedami. Dlhé roky v nej sídlila aj obecná knižnica.  

KONTAKT

Deti_ZS

Telefón: 032 6597 279 

E-mail: zssms.dp@inmail.sk

Web: http://zsdporuba.edupage.sk

Riaditeľka: Mgr. Pavlína Vakošová

Adresa:

Základná škola s materskou školou v Dolnej Porube

Dolná Poruba 88 


914 43