SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

ZUS

Súkromná základná umelecká škola (SZUŠ) Omšenie, elokované pracovisko Dolná Poruba, vznikla 1. 9. 2006. Zriaďovateľkou a súčasnou riaditeľkou školy je Elena Buranová. Škola má tri odbory – hudobný, výtvarný a tanečný. Poskytuje umelecké vzdelanie deťom v obciach Omšenie a Dolná Poruba, ktoré do roku 2006 takúto možnosť nemali, nakoľko v nich neboli zriadené obecné ZUŠ ani centrá voľného času.
Škola sa od svojho vzniku zapája do formovania detí a mládeže obcí a napomáha k skvalitneniu kultúrno-spoločenskej klímy. Najnovšie výskumy mozgu a inteligencie potvrdzujú, že každý človek má rozvinutých viacero inteligencií, z ktorých štyri sú umelecké (hudobná – hudobný odbor, priestorová – výtvarný odbor, pohybová – tanečný odbor a jazyková – literárno-dramatický odbor). Základná umelecká škola práve preto kladie dôraz na osobnostný rozvoj žiaka, ktorý je schopný postaviť si svoj program a úspešne sa začleniť do života spoločnosti a tvorivo prežiť svoj život. Umenie má slúžiť nielen ako prostriedok pre rozvoj umeleckých a technických zručností, ale aj ako prostriedok rozvoja sociálnych zručností a emocionálnej inteligencie.
Počet žiakov Súkromnej základnej umeleckej školy sa pohybuje od 120 do 150. V priebehu školského roka sa zapájajú do mnohých aktivít, predovšetkým do hudobných a výtvarných súťaží, akcií spojených s rozvojom umeleckého vzdelania, ako aj koncertmi zameranými na aktuálne dianie v spoločnosti. Talent a umelecké nadanie potvrdili žiaci ZUŠ z Dolnej Poruby aj v medzinárodnej konkurencii na festivale akordeonistov Euromusette – Goldentango, kde získali nasledovné diplomy: Lenka Suchá za strieborné pásmo (2010), Adam Zeliska za 1. miesto v zlatom pásme (2011), Peter Bielik za zlaté pásmo (2011), Adam Zeliska za zlaté pásmo (2012). 

VYUČOVANÉ ODBORY

Hudobný odbor
Na I. stupni základného štúdia je povinná dochádzka do PHV (prípravnej hudobnej výchovy) a do VHV (všeobecnej hudobnej výchovy). Žiaci môžu navštevovať tiež komornú a súborovú hru.
Štúdium sa delí na:
• prípravná hudobná výchova pre najmenšie deti,
• prípravné štúdium pre deti do 7 rokov,
• základné štúdium I. stupeň – primárne (4-ročné) / sekundárne (najviac 5 rokov),
• základné štúdium II. stupeň (do 18 rokov),
• skrátené štúdium pre žiakov, ktorí nezapadajú do základného štúdia (vekovo starší),
• štúdium pre dospelých.
Hudobné nástroje: klavír, keyboard, akordeón (harmonika), gitara – klasická a všetky druhy elektrickej gitary, zobcová flauta, priečna flauta, klarinet, saxofón, trúbka.

 

Výtvarný odbor

Vyučuje sa prípravné štúdium (deti od 4 do 6 rokov) a základné štúdium (deti od 7 rokov).
Výučba: kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, fotografia, počítačová grafika.
Ostatné aktivity:
• výtvarné dielne,
• výstavy prác žiakov počas hudobno-tanečných koncertov,
• zúčastňovanie sa žiakov na rôznych výtvarných súťažiach,
• príprava predškolákov zameraná na uvoľňovanie grafomotoriky,
• príprava žiakov ZŠ (7.-9. trieda) na prijímacie pohovory na stredné umelecké školy.

 

Tanečný odbor

Vyučuje sa: prípravné štúdium (deti od 4 do 6 rokov), základné štúdium (deti do 14 rokov), hudobno-pohybová príprava, základná tanečná príprava, ľudový tanec.
Ostatné aktivity:
• detský folklórny súbor „Dolinečka“ (4-6 rokov),
• detský folklórny súbor „Dolinka“ (7-15 rokov),
• účasť na rôznych folklórnych podujatiach v rámci školy, obce, regiónu,
• zachovávanie ľudových zvykov a tradícií obce, prehlbovanie lásky k tradíciám predkov.

KONTAKT

ZUS_logo

Súkromná základná umelecká škola
Omšenie 629
914 43 Omšenie
Telefón: 032 6597 091
Mobil: 0915 766 513
E-mail: suzus@azet.sk
IČO: 42 01 76 45
DIČ: 2022233026
 

MENNÝ ZOZNAM VYUČUJÚCICH V ŠKOLSKOM ROKU 2013/14

Zriaďovateľka a riaditeľka školy: Elena Buranová

Hudobný odbor:
Elena Buranová (helaburanova@azet.sk): akordeón, klavír, keyboard
Katarína Illová, DiS. Art. (illovakatka@gmail.com): akordeón, keyboard, hudobná náuka, korepetícia TO
Mgr. Stanislav Mokrý, Art. (mokrys@mail.t-com.sk): zobcová flauta, tenor, trubka, klarinet

Výtvarný odbor:
Mgr. Gabriela Baluchová (gabriela.sofia.baluchova@gmail.com): výtvarná výchova

Administratíva:
Zuzana Kohútová (kohutova.suzus@gmail.com): administratíva
      

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Prihláška na štúdium v SZUŠ v Omšení

Odhláška žiaka SZUŠ v Omšení

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov

Žiadosť o odpustenie príspevku

OZ_Moderato_pri_SZUS_Podpora_aktivit

OZ_Moderato_pri_SZUS_ Vyhlasenie_o_poukazani_sumy_do_vysky_2 %