Preventívne opatrenia ku koronavírusu SARS-CoV-2

Pridané: 9.3.2020 22:24:51 Počet zobrazení: 717

09 Marec 2020

Aktualizujeme prehľad opatrení na zabránenie šírenia nového koronavírusu.

Preventívne opatrenia ku koronavírusu SARS-CoV-2

OPATRENIA ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR PRI OHROZENÍ VEREJNÉHO ZDRAVIA

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 21. apríla 2020 (od 00.00 h) do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napriklád rúško, šál, šatka alebo iné prostriedky, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek, a to s výnimkou:
● detí do 2 rokov veku,
● osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
● osôb v uzavretom vozidle, ak sú všetky osoby v aute zo spoločnej domácnosti,
● vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelené od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
● osôb žijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak je ich vzdialenosť od iných osôb minimálne 20 metrov,
● osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti pri pobyte v prírode, ak ich vzajomná vzdialenosť je minimálne 20 metrov.
Pred prekrytím horných dýchacích ciest je potrebné:
● umyť ruky mydlom a vodou alebo použiť dezinfekciu na báze alkoholu,
● pri nasadení je potrebné si zakryť nos a ústa tak, aby medzi tvârou a rúškom neboli žiadne medzery.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky z 11. 3. 2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 3. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 27. marca 2020 tieto patrenia. S účinnosťou od 30. marca 2020 od 6:00 hod. do odvolania sa uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
● predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely,
● predajní drogérie,
● lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok a očných optík,
● predajní novín a tlačovín,
● predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
● prevádzok telekomunikačných operátorov,
● prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
● prevádzok poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb,
● prevádzok internetových obchodov (eshop) s možnosťou vyzdvihnutia tovaru
v prevádzke a donáškových služieb,
● práčovní a čistiarní odevov,
● čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
● pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,
● autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb,
● služieb slovenskej technickej kontroly a emisnej kontroly,
● servisov výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
● taxi služieb vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,
● advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov,
dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
● prevádzok kľúčových služieb,
● zberných dvorov,
● predajní metrového textilu a galantérie,
● predajní a servisov bicyklov,
● prevádzok záhradníctva a záhradnej techniky, ak celková vnútorná predajná plocha
prevádzky nepresahuje 2000 m2,
● prevádzok stavebnín, inštalačného a elektroinštalačného materiálu, železiarstva, farieb
lakov, ak celková vnútorná predajná plocha prevádzky nepresahuje 2000 m2.

Rúško nie je hanba

ZABEZPEČENIE STRAVY PRE OBČANOV POČAS PANDÉMIE
Na základe zasadnutia Krízového štábu obce Dolná Poruba v súvislosti s pandémiou koronavírusu bolo prijaté rozhodnutie zabezpečiť občanom v našej obci dovoz stravy.
Preto vyzývame občanov, ktorí majú záujem o odoberanie stravy z reštauračného zariadenia v Trenčianskych Tepliciach v cene približne do 5 Eur, nech sa prihlásia cez Obecný úrad v Dolnej Porube (telefón: 032/6597257, 032/6597295 alebo email: obec@dolnaporuba.sk) do 31. marca vrátane. V cene je zahrnutá polievka a možnosť výberu z dvoch druhov hlavných jedál.
Jedálny lístok bude naplánovaný na celý týždeň dopredu. Obedy budú balené v hygienických potravinárskych obaloch. Bližšie informácie poskytujeme telefonicky na Obecnom úrade v Dolnej Porube.

MIMORIADNE OPATRENIA NA BOJ PROTI KORONAVÍRUSU, KTORÉ PLATIA NA SLOVENSKU OD 13. 3. 2020
Závery zo zasadnutia Ústredného krízového štábu SR (12. 3. 2020):

● zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk;
● povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia;
● zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení;
● zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľskej republiky, na tejto hranici bude situácia priebežne monitorovaná;
● obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania;
● zatvorenie barov, voľnočasových zariadení a priestorov (lyžiarskych stredísk, wellness centier, fitnescentier, zábavných parkov a aquaparkov);
● zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení;
● obmedzená prevádzka obchodných centier - cez víkend bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu;
● obmedzenie úradných hodín klientskych centier;
● naďalej platí zákaz návštevy nemocníc a zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odporúča verejnosti dodržiavať preventívne opatrenia, ktoré sú účinné vo vzťahu ku kvapôčkovým nákazám (patrí medzi ne aj COVID-19):
● umývať si ruky často mydlom a teplou vodou, najmenej pod dobu 20 sekúnd. Ak nie je k dispozícii mydlo a voda, treba použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu
● očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami
● zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
● vyhýbať sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky
● dodržiavať vzdialenosť najmenej jeden meter medzi vami a kýmkoľvek kto kašle alebo kýcha
● zvážiť účasť na hromadných podujatiach, respektíve oblastí s vysokou koncentráciou ľudí
● v domácnosti dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov
● nosenie ochranného rúška a respirátora má význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením
● ak ste chorý, zostaňte doma a telefonicky kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý určí ďalší postup liečby.

KONTAKTY
Národné centrum zdravotníckych informácií: 0800 221 234
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky: 0917 222 682
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne: 0911 763 203

UPOZORNENIE PRE CESTUJÚCICH
"Na základe mimoriadnej situácie a vyhlásenia Ústredného krízového štábu SR o uzatvorení školských zariadení budú medzimestské autobusové spoje premávať v prázdninovom režime, a to počas celej platnosti tohto rozhodnutia," informoval Ľubomír Bobák z Oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Znamená to, že nebudú premávať autobusové spoje s označením "x10" (SAD Trenčín). Navyše voči platnému cestovnému poriadku budú premávať v tomto termíne spoje s označením "x11", "x34", "x38" (t.j. rovnaký režim ako cez jarné prázdniny a veľkonočné prázdniny).
V zaujme ochrany zdravia vodičov neobsadzujte prvý rad sedadiel za vodičom.

USMERNENIE K VYPLÁCANIU SOCIÁLNYCH DÁVOK
Podrobné informácie nájdete na adrese: https://www.zmos.sk/na-vyplacanie-socialnych-davok-bude-dohliadat-aj-policia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SLOVENSKÁ POŠTA: Zásadné kroky na obmedzenie návštev pôšt
Slovenská pošta sa rozhodla pristúpiť k pozastaveniu poštových služieb, čo znamená, že od stredy 18. marca 2020 až do odvolania bude zastavený predaj produktov a poskytovanie vybraných služieb Poštovej banky, Poštovej poisťovne, Tiposu, telekomunikačného operátora 4ka, spoločnosti Ticketportal, pozastaví aj predaj produktov ponúkaných v PostShopoch.
Viac informácií nájdete na adrese: https://www.zmos.sk/slovenska-posta-prijala-zasadne-kroky-na-obmedzenie-navstev-post--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS: Mimoradne informácie
Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti so šírením prenosného ochorenia COVID-19 zriadilo špeciálnu rubriku Mimoriadne informácie Covid-19 (Corona), na ktorej priebežne publikujeme aktuálne vyhlášky a závažné rozhodnutia.
"Nakoľko disponujeme informáciami z prostredia miest a obcí o nedostatočnej informovanosti zo strany orgánov prijímajúcich rozhodnutia, ZMOS včera ponúkol súčinnosť v informovaní hlavnému hygienikovi, bezpečnostnej rade štátu, ministerstvu vnútra, ministerstvu hospodárstva aj sociálnej poisťovni s tým, že sme ich požiadali, aby nám zasielali svoje rozhodnutia a oznámenia, ktoré následne uverejníme v zriadenej špeciálnej rubrike na našej web stránke a tiež ich budeme zasielať mailom, čo podľa nášho názoru zvýši mieru dôležitej informovanosti.
Momentálne máme na web stránke Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k zákazu hromadných podujatí, Vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k izolácii v domácom prostredí, preventívne opatrenia ústredného krízového štábu, usmernenie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, informácie z prostredia Sociálnej poisťovne a ďalšie informácie úradu verejného zdravotníctva," informoval ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák.
Spomínaná špeciálna rubrika je k dispozícii na adrese https://www.zmos.sk/mimoriadne-info-covid-19-corona.html

PREDCHÁDZAJÚCE OPATRENIA
● Ústredný krízový štáb (ÚKŠ) SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) zakázal od 10. marca 2020 organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na Slovensku. Zákaz platí pre všetky ústredné orgány štátnej správy, miestnej samosprávy a verejnej správy.

● ÚKŠ SR zároveň nariadil povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia z najviac postihnutých krajín - Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórei. „Byť v domácej izolácii znamená zdržať sa sociálnych kontaktov, pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie a akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie," vysvetlil hlavný hygienik SR Ján Mikas.

● Za nerešpektovanie uvedených nariadení môže byť občanovi uložená pokuta do výšky 1650 eur.

● Základná škola s materskou školou v Dolnej Porube vyzýva rodičov, aby vzhľadom k zvýšenému výskytu respiračných ochorení spôsobovaných rôznymi vírusmi kontrolovali pravidelne svoje deti a v prípade zvýšenej teploty, kašľa a nádchy ponechali tieto deti bezodkladne v domácom liečení.

● Vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne sú od utorka 10. marca až do odvolania zrušené plánované operácie. Nemocnica bude poskytovať iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť.

● Na základe odporúčania Štábu pre krízové situácie Trenčianskeho kraja vydal župan Jaroslav Baška príkaz pre riaditeľov škôl zabezpečiť prerušenie vyučovacieho procesu od 10. marca. Od utorka 10. marca do odvolania budú zatvorené všetky kultúrne strediská v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.

● Konferencia biskupov Slovenska rešpektuje zákaz organizovania verejných podujatí v súvislosti s výskytom nového koronavírusu na Slovensku, preto sa v slovenských kostoloch najbližšie dva týždne neuskutočnia verejné katolícke bohoslužby.

● Športovo-technická komisia Oblastného futbalového zväzu Trenčín oznamuje, že od 9. 3. do 23. 3. 2020 sa na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR neuskutočnia žiadne súťažné zápasy v rámci ObFZ Trenčín. Všetky zápasy sú odložené na neurčito a náhradné termíny budú určené dodatočne.

SÚVISIACE DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - povinnosť pre štátne orgány a orgány územnej samsprávy
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest na verejnosti
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (30. 3. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - úprava (16. 3. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - zatvorenie prevádzok (15. 3. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - zákaz prevádzok (12. 3. 2020)
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR - karanténa
Verejná vyhláška ÚVZ SR - zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia
Verejná vyhláška ÚVZ SR - rozhodnutie o izolácii v domácom prostredí
Usmernenie hlavného hygienika SR

Koronavírus - 10 odporúčaní

Koronavírus - ako znížiť riziko infekcie

Bližšie informácie: http://www.uvzsr.sk/

Foto: fda.gov

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti