blank
  • Voľby a referendá

VOĽBY DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ´2020

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 29. februára 2020. Voľby sa konajú od 07.00 do 22.00 h, v našej obci v kultúrnom dome. Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Volič môže voliť aj mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia. Takéto právo využilo osem voličov, prihlásených na trvalý pobyt v obci Dolná Poruba (z Českej republiky, Talianska, Švajčiarska, Rakúska a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska).
Vzhľadom na množstvo otázok týkajúcich sa voľby poštou oznamujeme, že je dôležité, či sa obálka zo zahraničia vrátila buď poštou alebo ju volič priniesol do podateľne úradu.
Ak sa obálka s hlasovacím lístkom do 28. 2. 2020 nevrátila, volič môže v deň volieb odvoliť vo volebnej miestnosti.
Ak si volič obálku v zahraničí neprevzal a táto sa do 28. 2. 2020 vráti ako neprevzatá, volič môže v deň volieb odvoliť vo volebnej miestnosti.

Voliči si budú vyberať z kandidátov 25 politických strán, politických hnutí a koalícií, ktoré podali kandidátnu listinu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020. Podrobnejšie informácie vrátane zoznamu kandidátov sú dostupné na webovej stránke Ministerstva vnútra SR v sekcii Verejná správa (http://www.minv.sk/?volby-nrsr).

OBEC A VOĽBY

Jedným zo základných práv občana je všeobecné volebné právo, ktoré je ponímané v dvojakom zmysle. Je to aktívne volebné právo, čo znamená právo obyvateľa obce spolurozhodovať pri tvorbe zastupiteľských orgánov a jednak pasívne volebné právo uchádzať sa o zvolenie do funkcie niektorého zo zastupiteľských orgánov. Nástrojom na realizáciu všeobecného volebného práva sú slobodné a demokratické voľby, na realizácii ktorých sa podieľa aj obec.

Právna úprava volieb do orgánov samosprávy obcí je upravená v zákone č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov. Práve prostredníctvom volieb do orgánov samosprávy obcí sa napĺňa právo obyvateľa obce spolupodieľať sa na rozhodovaní o verejných záležitostiach obecného významu.

Obec najmä pripravuje voľby, organizačno-technicky zabezpečuje priebeh volieb a vyhlasuje výsledky volieb.

V slovenskom právnom poriadku sú upravené aj ďalšie druhy volieb, pri ktorých obce vykonávajú rôzne kompetencie organizačno technického charakteru, a to:
● voľba prezidenta Slovenskej republiky
● voľby do Európskeho parlamentu
● voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
● voľby do orgánov samosprávnych krajov
● referendum – ako forma priamej demokracie.

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ ´2018 (výsledky v obci Dolná Poruba)

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov: 670
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 239
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva: 230
Zoznam zvolených poslancov podľa počtu získaných platných hlasov
1. Ing. Pavol GAGO / nezávislý kandidát (204 hlasov)
2. Daniel BEŽÁK / nezávislý kandidát (202 hlasov)
3. Mgr. Peter MARTINÁK / nezávislý kandidát (189 hlasov)
4. Mgr. Peter ZELÍSKA / nezávislý kandidát (186 hlasov)
5. Milan SUCHÝ / nezávislý kandidát (158 hlasov)
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu: 217
Zvolený starosta: JUDr. Miroslav KOPČAN / SNS (217 hlasov)