blank
  • Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Porube (2018-2022)

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÁ PORUBA

Obecné zastupiteľstvo Dolná Poruba je najvyšším zastupiteľským orgánom miestnych občanov. Je zložené z poslancov, ktorí sú volení na štvorročné obdobie obyvateľmi s trvalým pobytom na území obce Dolná Poruba.

Poslanci sú povinní sa zúčastňovať na zasadnutiach zastupiteľstva, dodržiavať rokovací poriadok, obhajovať záujmy samosprávneho celku a jeho obyvateľov, ako aj informovať voličov o svojej činnosti a o činnosti zastupiteľstva.

Zastupiteľstvu je vyhradené rozhodovať o základných otázkach života obce, pričom zákon o obecnom zriadení príkladmo vymenúva, ktoré úkony podliehajú schváleniu zastupiteľstvom.

Zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore, pričom jeho rokovanie zvoláva a vedie starosta.

Obec Dolná Poruba má 5-členný poslanecký zbor, ktorý na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 tvoria poslanci (v abecednom poradí):
Daniel BEŽÁK (* 1983), nezávislý kandidát
Ing. Pavol GAGO (* 1978), nezávislý kandidát
Mgr. Peter MARTINÁK (* 1984), nezávislý kandidát
Milan SUCHÝ (* 1961), nezávislý kandidát
Mgr. Peter ZELÍSKA (* 1966), nezávislý kandidát

Povereným poslancom, oprávneným zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení, je Ing. Pavol Gago.

TERMÍNY ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA DOLNÁ PORUBA V ROKU 2021

V zmysle rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Dolná Poruba (časť II., čl. 6) bol schválený nasledovný návrh termínov rokovaní OZ v roku 2021:
● 23. 03. 2021 (utorok), 14.00 h
● 29. 06. 2021 (utorok), 14.00 h
● 28. 09. 2021 (utorok), 14.00 h
● 14. 12. 2021 (utorok), 14.00 h
V zmysle citovaných ustanovení zasadnutia začínajú o 14.00 h. Ich trvanie je do 18.00 h, ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne inak.

Táto stránka používa cookies. Pre viac informácií kliknite na tento odkaz. Zásady spracovania osobných údajov nájdete v hlavnom menu - časť SAMOSPRÁVA (sekcia "Ochrana osobných údajov").