• Triedenie odpadu

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Na základe doručeného oznámenia z dňa 29. 10. 2021 od spoločnosti Márius Pedersen a.s., Trenčín, ktorá zabezpečuje v obci zber a odvoz komunálneho odpadu, o zvyšovaní cien za zneškodnenie odpadu na skládkach odpadov, zákonného poplatku a o zmene ceny vývozu nádob za komunálny odpad pre rok 2022, bolo potrebné prehodnotiť, prepočítať a zvýšiť poplatok za KO pre poplatníka v zmysle VZN č. 1/2022, článok 18 (Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).

Je potrebné uviesť, že od 1. 7. 2021 obec zabezpečuje dodávateľským spôsobom firmou INTA s.r.o., Trenčín i zber BRKO (biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu).

Bližšie informácie s odpoveďami na otázky ohľadom zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu nájdete v dokumente MANUÁL PRE OBCE - Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (PDF).

S účinnosťou od 1. januára 2021 a tiež od 1. marca 2021 sa mení výška poplatkov za uloženie odpadov na skládkach odpadov podľa aktuálnej legislatívy nasledovne:
● Poplatok za zmesový komunálny odpad a objemný odpad sa mení od 1. 3. 2021 zo súčasných 8 - 26 € / tona na 11 - 33 € / tona (podľa úrovne vytriedenia);
● Poplatok za zeminu a kamenivo sa mení od 1. 1. 2021 zo súčasných 5 € / tona na 7 € / tona;
● Poplatok za drobný stavebný odpad sa mení od 1. 1. 2021 zo súčasných 7 € / tona na 8 € / tona;
● Poplatok za iné druhy nie nebezpečného komunálneho odpadu sa mení od 1. 1. 2021 zo súčasných 18 € / tona na 19 € / tona.

Obecné zastupiteľstvo Dolná Poruba schválilo, že nárok na zníženie poplatku za KO o 15 % majú občania v dôchodkovom veku (nad 62 rokov) a deti z rodín, ktoré majú 3 a viac detí (deti do 6 rokov, školopovinné deti a deti s vyživovacou povinnosťou).

Pokiaľ ako obec nedosiahneme vyššiu, resp. štátom stanovenú mieru (%) vyseparovania jednotlivých druhov odpadov a predpísané množstvá, možno očakávať, že súvisiace poplatky sa budú naďalej zvyšovať.

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v roku 2022 - nádoby s modrými nálepkami

JANUÁR 03. 01., 10. 01., 17. 01., 24. 01., 31. 01.
FEBRUÁR 07. 02., 14. 02., 21. 02., 28. 02.
MAREC 07. 03., 14. 03., 21. 03., 28. 03.

APRÍL

11. 04., 25. 04.
MÁJ 09. 05., 23. 05.
JÚN 06. 06., 20. 06.
JÚL 04. 07., 18. 07.
AUGUST 01. 08., 15. 08., 29. 08.
SEPTEMBER    12. 09., 26. 09.
OKTÓBER 10. 10., 24. 10.
NOVEMBER 07. 11., 14. 11., 21. 11., 28. 11.
DECEMBER 05. 12., 12. 12., 19. 12., 26. 12.

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v roku 2022 - nádoby s ružovými nálepkami

JANUÁR 03. 01., 17. 01., 31. 01.
FEBRUÁR 14. 02., 28. 02.
MAREC 14. 03., 28. 03.

APRÍL

25. 04.
MÁJ 23. 05.
JÚN 20. 06.
JÚL 18. 07.
AUGUST 15. 08., 29. 08.
SEPTEMBER    26. 09.
OKTÓBER 24. 10.
NOVEMBER 07. 11., 21. 11.
DECEMBER 05. 12., 19. 12.

Prehľadný a farebne zvýraznený kalendár zberu odpadov v obci Dolná Poruba sa vám zobrazí vo formáte PDF po kliknutí na tento odkaz (harmonogram je predbežný, zrejme sa bude meniť kvôli novým štandardom a zálohovému systému).

Triedenie a zálohovanie odpadu

ROVNICA, KTORÁ SA TÝKA NÁS VŠETKÝCH: ČÍM VIAC VYTRIEDIME = TÝM MENEJ ZAPLATÍME

Obce a mestá od júla 2016 neplatia zberovým spoločnostiam za zber a odvoz triedeného odpadu. Občan je tak motivovaný ku zvyšovaniu podielu triedeného odpadu na trhu s komunálnym odpadom. Ide o systém, ktorý je dlhé roky úspešne uplatňovaný v západoeurópskych krajinách, ale i v ČR.

Percentuálne vyjadrená úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Dolná Poruba v zmysle zákona č. 329/2018 aktuálne predstavuje 29,75 %. Sadzba poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov pre rok 2022 je 27,00 EUR / tona. Poplatok je platný od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023.

Pre porovnanie: za rok 2019 sme odpad triedili na úrovni 19,67 %, pričom príslušná sadzba poplatku v roku 2020 zodpovedala sume 24 EUR / tona. Ak by obec ako celok zostala na hodnote pod úrovňou 20 %, poplatok na rok 2021 by bol 30 EUR / tona. Vďaka miernemu nárastu našej úrovne vytriedenia v roku 2020 (20,53 %) sme nemuseli platiť uvedenú sumu (30 EUR), avšak poplatky aj tak stúpli. Pri súčasnej úrovni vytriedenia komunálneho odpadu v Dolnej Porube (od 20 do 30 %) zostáva sadzba na rok 2022 nezmenená (t.j. 27 EUR / tona). Ak budeme pri triedení odpadu ešte dôslednejší a podarilo by sa nám v tejto súvislosti prekročiť aspoň úroveň 30 %, z hľadiska sadzby poplatku by sme sa v nasledujúcom roku dostali na sumu 22 EUR / tona.

Povinnosťou každého občana našej planéty je zachovať zdravé životné prostredie aj pre budúce generácie. To najmenej, čo v tejto oblasti môžeme urobiť vo svojom bydlisku, je zvýšiť úroveň vytriedenia odpadov, ktoré produkujeme. Pocíti to príroda aj naše peňaženky...

Tu si môžete pozrieť výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu v obci Dolná Poruba za rok 2021 - sadzba poplatku na rok 2021 (PDF).

Tu si môžete pozrieť prehľad o množstve vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu v obci za rok 2021 (PDF).

Výška sadzieb za uloženie odpadov, ktorá je závislá od úrovne vytriedenia KO, sa stanovuje Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z.z.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti vyzývame občanov k dôslednejšiemu triedeniu odpadov!

Zároveň vyzývame občanov, aby šrot, železo, elektro-odpady, staré práčky či chladničky nedarovali alebo za nízky poplatok nepredávali rómskym občanom, ktorí sa po obci pohybujú na autách. Týmto sa totiž znižuje úroveň vytriedenia, a tým aj narastajú náklady za uloženie na skládku odpadov, čo sa v konečnom dôsledku premieta aj do poplatku, ktorý občania zaplatia za odvoz celkového odpadu.
Železo je možné odovzdať do kovošrotu v Trenčíne (príp. v inom meste) alebo sa zber železa uskutočňuje raz ročne v areáli ZŠ s MŠ Dolná Poruba. Potvrdenie z kovošrotu o odovzdaní je potrebné zaniesť na obecný úrad v Dolnej Porube.

  • Separovanie odpadu

TAKTO SEPARUJ(E)ME ODPAD

PAPIER
Papier tvorí až 20% hmotnosti celkového komunálneho odpadu. Aj preto je dôležité, aby sme ho dôsledne triedili do kontajnera, ktorý je pristavený pri základnej škole a zber je vyhlasovaný miestnym rozhlasom a oznamom v obecných vitrínkach.

PLASTY
Plasty v súčasnosti dominujú takmer v každej sfére, najviac však v prípade obalov, kde zastávajú úctyhodných 80%. Ich hmotnosť síce nie je veľká, zaberajú však pomerne veľa miesta a v prírode sú takmer nezničiteľné. Plasty triedime do žltých zberných nádob, ktoré sa nachádzajú vo jednotlivých miestnych častiach našej obce. Plasty treba stlačiť na čo najmenší obsah, aby sa do príslušných kontajnerov zmestilo čo najväčšie množstvo tohto druhu odpadu.

SKLO
Sklo separujeme do zelených kontajnerov, v ktorých prevažujú sklené fľaše a nádoby.

KOVY
Kovy majú vyhradené červené kontajnery, do ktorých môžete vhadzovať všetko od konzerv, cez obaly od sprejov až po staré hrnce či klince. Ak separujete káble, mali by byť bez bužírky. Kontajnery na kovy máme umiestnené pri kultúrnom dome, v časti U Bežákov a U Suchých. Plechovice či konzervy treba stlačiť na čo najmenší obsah, aby sa do príslušných kontajnerov zmestilo čo najväčšie množstvo tohto druhu odpadu.

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY (VKM) - TETRAPAKY
Patria sem napr. krabice od mlieka, džúsov. Kontajner na tzv. tetrapaky sa nachádza pri obecnom úrade, resp. pri materskej škole.

ŠATSTVO, OBUV, HRAČKY
Kontajnery sú v miestnych častiach U Bežákov, U Suchých aj v centrálnej časti obci pri kultúrnom dome.

STARÉ ŽELEZO A ŽELEZNÉ ODPADY
Separujeme do kontajnera, ktorý je pristavený pri základnej škole. Zber je vyhlasovaný miestnym rozhlasom, oznamom v obecných vitrínkach a tiež prostredníctvom oficiálnej webovej stránky obce.

STAVEBNÝ ODPAD
Tento druh odpadu je možné odovzdať priamo po dohode s firmou Marius Pedersen alebo so starostom obce Dolná Poruba.

OBJEMNÝ ODPAD
Zber starého nábytku, umývadiel, kobercov a pod. je vyhlasovaný v miestnom rozhlase. Kontajner bude pristavený pri cintoríne.

KUCHYNSKÝ OLEJ A TUKY
Pri budove Obecného úradu v Dolnej Porube sa nachádza kontajner zelenej farby. Zberná nádoba je určená na použitý kuchynský olej a tuky. Tento druh odpadu treba vhadzovať do príslušnej nádoby v uzatvorených priehľadných plastových fľašiach. Upozorňujeme, že do kontajnera nepatria motorové oleje.

BIO ODPAD
V plechových pozinkovaných kontajneroch pri obecnom úrade a v miestnych častiach U Bežákov a U Suchých sú umiestnené kontajnery na BIO odpad, do ktorých môžete vhadzovať len odpad z kuchyne. Patria sem: zvyšky z kvetov, rastlín a jedál, zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, vajcia a výrobky z nich, potraviny po záručnej dobe, starý chlieb a pečivo, novinový papier použitý pri manipulácii s potravinami, použité servítky a vreckovky.

ŠPECIÁLNE ZBERNÉ MIESTA
▪ Elektroodpad – od roku 2009 funguje na Slovensku tzv. spätný odber, v rámci ktorého pri kúpe nového elektrospotrebiča predajňa odoberie starý (kus za kus). Použité batérie však vo väčšine z nich môžete odovzdať bezplatne do vyhradených zberných nádob.
▪ Ostatné nebezpečné odpady ako staré a pokazené chladničky, práčky, mikrovlnky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. sa zberajú hodinu pred vyhlásením. Firma si ich odvezie do zberu, ktorých množstvo nahlási obci.

POZNÁMKA: na každej farebne odlíšenej zbernej nádobe je uvedené, aký druh odpadu sa do nej môže a nemôže vhadzovať.

Zálohovanie PET fliaš a plechoviek

ZÁLOHOVÝ SYSTÉM NA JEDNORAZOVÉ NÁPOJOVÉ OBALY

Od 1. januára 2022 nastala zmena pri triedení plastových fliaš a plechoviek. Na Slovensku začal fungovať zálohový systém na jednorazové nápojové obaly - nápojové plastové fľaše a plechovky.
Výška zálohy je jednotná pre PET fľaše aj plechovky - 15 eurocentov. Zálohovanie sa týka všetkých nápojových obalov obsahujúcich viac ako 80 % vody, ktoré sú balené v plastových fľašiach alebo plechovkách s objemom 0,1 až 3 litre. Zálohovať sa nebudú plastové ani kovové obaly od mlieka a mliečnych nápojov, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 %.
Zálohované obaly budú vratné na odberné miesto nestlačené, spolu s vrchnákom. Je potrebné dbať, aby na nich ostal čitateľný čiarový kód.
Zákon počíta s tým, že zaviesť zálohovanie bude povinné pre všetky obchody s predajnou plochou nad 300 m². V predajniach s menšou plochou bude zálohovanie dobrovoľné.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Naša webová stránka ukladá údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača) na identifikáciu vašej relácie a dosiahnutie základnej funkčnosti platformy, zážitku z prehliadania a zabezpečenia.
Môžeme ukladať údaje na vašom zariadení (súbory cookie a úložiská prehliadača), aby sme mohli poskytovať doplnkové funkcie, ktoré zlepšujú váš zážitok z prehliadania, ukladať niektoré z vašich preferencií bez toho, aby ste mali používateľský účet alebo bez prihlásenia, používať skripty a/alebo zdroje tretích strán, widgety atď.