blank
  • Odpadové hospodárstvo

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Od spoločnosti Márius Pedersen a.s., Trenčín, ktorá u nás zabezpečuje zber a odvoz komunálneho odpadu, bolo obci Dolná Poruba doručené oznámenie o zvyšovaní cien za zneškodnenie odpadu na skládkach odpadov, zákonného poplatku a o zmene ceny vývozu nádob na komunálny odpad pre rok 2020.
Po prepočte zvýšených nákladov za vývoz komunálneho odpadu, na zneškodnenie odpadu a poplatku za uloženie odpadu, ako i zvýšenia poplatku za triedenie odpadu bolo s účinnosťou od 1. 1. 2020 nevyhnutné zvýšiť poplatok za komunálny odpad pre občanov. Obecné zastupiteľstvo Dolná Poruba schválilo, že nárok na zníženie poplatku za KO o 15 % majú občania v dôchodkovom veku (nad 62 rokov) a deti z rodín, ktoré majú 3 a viac detí (deti do 6 rokov, školopovinné deti a deti s vyživovacou povinnosťou).
Pokiaľ ako obec nedosiahneme vyššiu, resp. štátom stanovenú mieru (%) vyseparovania jednotlivých druhov odpadov a predpísané množstvá, možno očakávať, že súvisiace poplatky sa budú naďalej zvyšovať.

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu - nádoby s modrými nálepkami

JANUÁR 06. 01., 13. 01., 20. 01., 27. 01.
FEBRUÁR 03. 02., 10. 02., 17. 02., 24. 02.
MAREC 02. 03., 09. 03., 16. 03., 23. 03, 30. 03.

APRÍL

06. 04., 14. 04., 27. 04.
MÁJ 11. 05., 25. 05.
JÚN 08. 06., 22. 06.
JÚL 06. 07., 20. 07.
AUGUST 03. 08., 17. 08., 31. 08.
SEPTEMBER    14. 09., 28. 09.
OKTÓBER 12. 10., 26. 10.
NOVEMBER 02. 11., 09. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11.
DECEMBER 07. 12., 14. 12., 21. 12., 28. 12.

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu - nádoby s ružovými nálepkami

JANUÁR 06. 01., 20. 01.
FEBRUÁR 03. 02., 17. 02.
MAREC 02. 03., 16. 03., 30. 03.

APRÍL

14. 04., 27. 04.
MÁJ 25. 05.
JÚN 22. 06.
JÚL 20. 07.
AUGUST 03. 08., 31. 08.
SEPTEMBER    28. 09.
OKTÓBER 26. 10.
NOVEMBER 09. 11., 23. 11.
DECEMBER 07. 12., 21. 12.

Prehľadný a farebne zvýraznený kalendár zberu odpadov v obci Dolná Poruba sa vám zobrazí vo formáte PDF po kliknutí na tento odkaz.

ROVNICA, KTORÁ SA TÝKA NÁS VŠETKÝCH: ČÍM VIAC VYTRIEDIME = TÝM MENEJ ZAPLATÍME

Obce a mestá od júla 2016 neplatia zberovým spoločnostiam za zber a odvoz triedeného odpadu. Občan je tak motivovaný ku zvyšovaniu podielu triedeného odpadu na trhu s komunálnym odpadom. Ide o systém, ktorý je dlhé roky úspešne uplatňovaný v západoeurópskych krajinách, ale i v ČR.
Percentuálne vyjadrená úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Dolná Poruba v zmysle zákona č. 329/2018 predstavuje 12,91 %. Poplatok za uloženie na skládku odpadov v zmysle zákona od 10 % do 20 % vytriedenia odpadov pre rok 2019 bol 12 Eur / tona. Pre rok 2020 je v zákone uvedený poplatok 24 Eur / tona. Pre rok 2021 a nasledujúce roky je 30 Eur / tona. Vzhľadom na uvedené skutočnosti vyzývame občanov k dôslednejšiemu triedeniu odpadov!
Zároveň vyzývame občanov, aby šrot, železo, elektro-odpady, staré práčky či chladničky nedarovali alebo za nízky poplatok nepredávali rómskym občanom, ktorí sa po obci pohybujú na autách. Týmto sa totiž znižuje úroveň vytriedenia, a tým aj narastajú náklady za uloženie na skládku odpadov, čo sa v konečnom dôsledku premieta aj do poplatku, ktorý občania zaplatia za odvoz celkového odpadu.
Železo je možné odovzdať do kovošrotu v Trenčíne (príp. v inom meste) alebo sa zber železa uskutočňuje raz ročne v areáli ZŠ s MŠ Dolná Poruba. Potvrdenie z kovošrotu o odovzdaní je potrebné zaniesť na obecný úrad v Dolnej Porube.

blank
  • Separovanie odpadu

TAKTO SEPARUJ(E)ME ODPAD

PAPIER
Papier tvorí až 20% hmotnosti celkového komunálneho odpadu. Aj preto je dôležité, aby sme ho dôsledne triedili do kontajnera, ktorý je pristavený pri základnej škole a zber je vyhlasovaný miestnym rozhlasom a oznamom v obecných vitrínkach.
PLASTY
Plasty v súčasnosti dominujú takmer v každej sfére, najviac však v prípade obalov, kde zastávajú úctyhodných 80%. Ich hmotnosť síce nie je veľká, zaberajú však pomerne veľa miesta a v prírode sú takmer nezničiteľné. Plasty triedime do žltých zberných nádob, ktoré sa nachádzajú vo jednotlivých miestnych častiach našej obce. Plasty treba stlačiť na čo najmenší obsah, aby sa do príslušných kontajnerov zmestilo čo najväčšie množstvo tohto druhu odpadu.
SKLO
Sklo separujeme do zelených kontajnerov, v ktorých prevažujú sklené fľaše a nádoby.
KOVY
Kovy majú vyhradené červené kontajnery, do ktorých môžete vhadzovať všetko od konzerv, cez obaly od sprejov až po staré hrnce či klince. Ak separujete káble, mali by byť bez bužírky. Kontajnery na kovy máme umiestnené pri kultúrnom dome, v časti U Bežákov a U Suchých. Plechovice či konzervy treba stlačiť na čo najmenší obsah, aby sa do príslušných kontajnerov zmestilo čo najväčšie množstvo tohto druhu odpadu.
VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY (VKM) - TETRAPAKY
Patria sem napr. krabice od mlieka, džúsov. Kontajner na tzv. tetrapaky sa nachádza pri obecnom úrade, resp. pri materskej škole.
ŠATSTVO, OBUV, HRAČKY
Kontajnery sú v miestnych častiach U Bežákov, U Suchých aj v centrálnej časti obci pri kultúrnom dome.
STARÉ ŽELEZO A ŽELEZNÉ ODPADY
Separujeme do kontajnera, ktorý je pristavený pri základnej škole. Zber je vyhlasovaný miestnym rozhlasom, oznamom v obecných vitrínkach a tiež prostredníctvom oficiálnej webovej stránky obce.
STAVEBNÝ ODPAD
Tento druh odpadu je možné odovzdať priamo po dohode s firmou Marius Pedersen alebo so starostom obce Dolná Poruba.
OBJEMNÝ ODPAD
Zber starého nábytku, umývadiel, kobercov a pod. je vyhlasovaný v miestnom rozhlase. Kontajner bude pristavený pri cintoríne.
ŠPECIÁLNE ZBERNÉ MIESTA
▪ Kuchynský olej v našej obci možno odovzdať v bielej priesvitnej plastovej fľaši na obecnom úrade, resp. v materskej škole.
▪ Elektroodpad – od roku 2009 funguje na Slovensku tzv. spätný odber, v rámci ktorého pri kúpe nového elektrospotrebiča predajňa odoberie starý (kus za kus). Použité batérie však vo väčšine z nich môžete odovzdať bezplatne do vyhradených zberných nádob.
▪ Ostatné nebezpečné odpady ako staré a pokazené chladničky, práčky, mikrovlnky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. sa zberajú hodinu pred vyhlásením. Firma si ich odvezie do zberu, ktorých množstvo nahlási obci.

POZNÁMKA: na každej farebne odlíšenej zbernej nádobe je uvedené, aký druh odpadu sa do nej môže a nemôže vhadzovať.

Foto: triedime.sk