• Triedenie odpadu

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Obec Dolná Poruba v súčinnosti so spoločnosťou Marius Pedersen a.s. oznamujú, že od 1. apríla 2024 sa menia podmienky pre triedený zber. Zmena prináša pre rodinné domy povinnosť nulovej donáškovej vzdialenosti. Triedený zber z rodinných domov bude preto zabezpečovaný nasledovne.

PAPIER A LEPENKA
Do každého rodinného domu bude distribuované 120 l vrece modrej farby. Následne z každého rodinného domu bude vykonávaný vrecový zber. Ostatné 1100 l nádoby na papier z lokalít rodinných domov budú postupne posťahované.

● Do 120 l vreca modrej farby patrí: noviny a časopisy, reklamné letáky, zošity, papierové vrecká, kartóny, obálky, plagáty, papierová lepenka, papier – krepový, baliaci, kancelársky, katalógy.

● Do 120 l vreca modrej farby nepatrí: viacvrstvové obaly (tzv. tetrapaky), znečistený papier – povoskovaný, mokrý, mastný, na pečenie, plienky, alobal, lepiaca páska kovové alebo plastové súčasti papierových výrobkov, tapety.

Zber bude zabezpečený výlučne z vriec na to určených (nie z nádob vo vlastníctve občana).

PLASTY + KOMPOZITNÉ OBALY NA BÁZE LEPENKY (= TETRAPAKY) + OBALY Z KOVU
Do každého rodinného domu bude distribuované 120 l vrece žltej farby určené na spoločný zber plastov, obalov z kovov a kompozitných obalov na báze lepenky. Následne z každého rodinného domu bude vykonávaný vrecový zber. Ostatné 1100 l nádoby na plasty, kovy, tetrapaky budú z lokalít rodinných domov postupne posťahované.

● Do 120 l vreca žltej farby patrí: plastové fľaše z nápojov, drogérie a kozmetiky, fólie číre a farebné, plastové obaly z potravín, polystyrén, igelitové tašky a vrecká, krabice od mlieka, džúsov a iných nápojov, plechovky z nápojov, konzervy, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov.

● Do 120 l vreca žltej farby nepatrí: znečistené fľaše, obaly, plechovky – chemikáliami, olejmi ropnými látkami a zvyškami potravín, guma, molitan, papier a lepenka, sklo.

Zber bude zabezpečený výlučne z vriec na to určených (nie z nádob vo vlastníctve občana)

Frekvencie vývozov budú určené v zmysle zákonných štandardov a budú spracované do Harmonogramu vývozov
triedených zložiek, ktorý bude priebežne zverejňovaný na webových stránkach spoločnosti Marius Pedersen a obce Dolná Poruba. Frekvencia vývozu odpadov z obalov zo skla, ktoré sa separujú vo viacerých 1300-litrových nádobách zelenej farby, rozmiestnených po obci, zostáva 12 krát za rok.

NAJBLIŽŠIE TERMÍNY ZBERU ODPADOV V OBCI DOLNÁ PORUBA
● Vrecia modrej farby: 10. 7. 2024
● Vrecia žltej farby: 3. 7. 2024, 14. 8. 2024, 11. 9. 2024
● 1300-litrové nádoby zelenej farby určené na obaly zo skla: 9. 7. 2024, 13. 8. 2024, 10. 9. 2024

Prehľadný a farebne zvýraznený KALENDÁR ZBERU ODPADOV v obci Dolná Poruba na tretí štvrťrok 2024 sa vám zobrazí vo formáte PDF po kliknutí na tento odkaz.

Na základe doručeného oznámenia z dňa 29. 10. 2021 od spoločnosti Márius Pedersen a.s., Trenčín, ktorá zabezpečuje v obci zber a odvoz komunálneho odpadu, o zvyšovaní cien za zneškodnenie odpadu na skládkach odpadov, zákonného poplatku a o zmene ceny vývozu nádob za komunálny odpad pre rok 2022, bolo potrebné prehodnotiť, prepočítať a zvýšiť poplatok za KO pre poplatníka v zmysle VZN č. 1/2022, článok 18 (Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady).

Je potrebné uviesť, že od 1. 7. 2021 obec zabezpečuje dodávateľským spôsobom firmou INTA s.r.o., Trenčín i zber BRKO (biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu).

Bližšie informácie s odpoveďami na otázky ohľadom zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu nájdete v dokumente MANUÁL PRE OBCE - Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (PDF).

Obecné zastupiteľstvo Dolná Poruba schválilo, že nárok na zníženie poplatku za KO o 15 % majú občania v dôchodkovom veku (nad 62 rokov) a deti z rodín, ktoré majú 3 a viac detí (deti do 6 rokov, školopovinné deti a deti s vyživovacou povinnosťou).

Obec Dolná Poruba zvýšila úroveň triedenia odpadu. Vďaka nastolenému trendu u nás poplatky za odvoz a uloženie komunálneho odpadu nestúpli. Za rok 2023 sa úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Dolná Poruba vyšplhala na (dosiaľ) historicky najvyššiu hodnotu 48,20 %.

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v roku 2024 - nádoby s modrými nálepkami

JANUÁR 02. 01., 08. 01., 15. 01., 22. 01., 29. 01.
FEBRUÁR 05. 02., 12. 02., 19. 02., 26. 02.
MAREC 04. 03., 11. 03., 18. 03., 25. 03.

APRÍL

08. 04., 22. 04.
MÁJ 06. 05., 20. 05.
JÚN 03. 06., 17. 06.
JÚL 01. 07., 15. 07., 29. 07.
AUGUST 12. 08., 26. 08.
SEPTEMBER    09. 09., 23. 09.
OKTÓBER 07. 10., 21. 10.
NOVEMBER 04. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11.
DECEMBER 02. 12., 09. 12., 16. 12., 23. 12., 30. 12.

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v roku 2024 - nádoby s ružovými nálepkami

JANUÁR 02. 01., 15. 01., 29. 01.
FEBRUÁR 12. 02., 26. 02.
MAREC 11. 03., 25. 03.

APRÍL

08. 04., 22. 04.
MÁJ 20. 05.
JÚN 17. 06.
JÚL 01. 07., 29. 07.
AUGUST 26. 08.
SEPTEMBER    23. 09.
OKTÓBER 21. 10.
NOVEMBER 04. 11., 18. 11.
DECEMBER 02. 12., 16. 12.

EnviPak 2023

Na stiahnutie: ZOPÁR RÁD, AKO SPRÁVNE TRIEDIŤ ODPAD (PDF)

Triedenie a zálohovanie odpadu

ZBER, SEPARÁCIA A RECYKLÁCIA POUŽITÝCH BATÉRIÍ A AKUMULÁTOROV
(MACH TRADE s.r.o. / INSA s.r.o.)

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad. V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu!

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na celom území Slovenska. Batérie a akumulátory (BaA) obsahujú látky ako sú ťažké kovy a kyseliny, ktoré vo voľnom prostredí na nelegálnych úložiskách alebo v prostredí skládok odpadov môžu spôsobiť kontamináciu životného prostredia a predstavujú riziko pre zdravie obyvateľstva.
Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestného poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podla § 81 ods. 10 zákona 79/2015.
Spoločnosti INSA, s.r.o. a MACH TRADE, s.r.o. v spolupráci s partnerskými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov. V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

ROVNICA, KTORÁ SA TÝKA NÁS VŠETKÝCH: ČÍM VIAC VYTRIEDIME = TÝM MENEJ ZAPLATÍME

Obce a mestá od júla 2016 neplatia zberovým spoločnostiam za zber a odvoz triedeného odpadu. Občan je tak motivovaný ku zvyšovaniu podielu triedeného odpadu na trhu s komunálnym odpadom. Ide o systém, ktorý je dlhé roky úspešne uplatňovaný v západoeurópskych krajinách, ale i v ČR.

Certifikát - triedený zber 2022

Za rok 2023 sa úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Dolná Poruba vyšplhala na (dosiaľ) historicky najvyššiu hodnotu 48,20 %. V porovnaní s minulým rokom obyvatelia obce zvýšili úroveň vytriedenia o 6,41 %. V roku 2022 naša obec dosiahla úroveň vytriedenia 41,79 %. V roku 2021 predstavovala úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 29,75 %.

V porovnaní s minulým rokom obyvatelia obce zvýšili úroveň vytriedenia o 6,41 %. Predvlani stúpla úroveň vytriedenia o 12,04 % najmä odovzdaním železa, medi, hliníka, akumulátorov do zberných surovín. Za rok 2022 občania Dolnej Poruby odovzdali do výkupu viac ako 60 ton tohto odpadu.

Občania za výkup dostali financie pre svoju potrebu. Tu je však dôležité uviesť, že pri výkupe v zberných surovinách musia občania požiadať, aby tento výkup bol zaznamenaný pre Obec Dolná Poruba. A nie v tom meste, v ktorom odovzdávajú odpad. Doslova je potrebné požiadať výkupcu, aby do potvrdenia o odpade napísal, že sú občania z obce Dolná Poruba a do potvrdenia im majú napísať, že odpad je z obce Dolná Poruba, pretože výkazy o výkupe sú potom zasielané do našej obce a použijú sa k úrovni vytriedenia odpadu pre našu obec.

V prípade, ak našu obec navštívia podomoví výkupcovia (hlavne rómskeho pôvodu) železného alebo iného odpadu, nepredávajte im ho za symbolickú cenu. V zberných surovinách zaň utŕžite viac a je to aj zaznamenané a pre našu obec k úrovni vytriedenia veľmi dôležité. Potvrdenia za výkup v zberných surovinách prosím prineste na obecný úrad v našej obci, aby sme si to pri výkazoch a úrovni vytriedenia mohli skontrolovať a zosúladiť so zbernými surovinami, ktoré nám dodávajú vždy začiatkom nasledujúceho roka výkazy pre úroveň vytriedenia.

Kvôli inflácii a súvisiacemu navýšeniu nákladov za odvoz odpadu došlo koncom roka 2022 k navýšeniu nákladov za odvoz odpadu. Z tohto dôvodu bol občanom Dolnej Poruby zvýšený paušálny poplatok za rok 2023 z 33,00 € na 36,96 €. Pozitívnou správou je, že aj vďaka uvedenému zvýšeniu úrovne vytriedenia odpadov zostáva paušálny poplatok nezmenený a nemení sa ani sadzba poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku odpadov.

Zároveň môžeme občanov ubezpečiť, že financie, resp. výnosy z poplatkov od občanov, ktoré sa nestihli využiť v roku 2022, boli uložené na rezervný fond obce a budú použité v tomto roku 2023 na nákup nových nádob na odpad, na spevnenie plôch pre nádoby na odpady alebo na nákup rôznej techniky (pri dostatku financií na rezervnom fonde – kompostéry na cintorín, drviče, rezač konárov, techniku na bioodpad a iné), ktorá bude slúžiť k separovaniu všetkých odpadov v našej obci. Pri predpoklade, že v roku 2023 budú občania triediť odpad ešte viac alebo približne pri rovnakej úrovni vytriedenia odpadov (41,79 %) a ak nedôjde k opätovnému a ešte k vyššiemu zvyšovaniu nákladov od firmy vyvážajúcej komunálny odpad v našej obci (Marius Pedersen, a.s.) je viac ako pravdepodobné, že obec na konci roka 2023 už poplatky za odvoz komunálneho odpadu v našej obci zvyšovať nebude.

Povinnosťou každého občana našej planéty je zachovať zdravé životné prostredie aj pre budúce generácie. To najmenej, čo v tejto oblasti môžeme urobiť vo svojom bydlisku, je zvýšiť úroveň vytriedenia odpadov, ktoré produkujeme. Pocíti to príroda aj naše peňaženky...

Musíme triediť naďalej!

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE
Komunálne a drobné stavebné odpady z obce 2023
Úroveň vytriedenia odpadu za rok 2023
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Zároveň vyzývame občanov, aby šrot, železo, elektro-odpady, staré práčky či chladničky nedarovali alebo za nízky poplatok nepredávali rómskym občanom, ktorí sa po obci pohybujú na autách. Týmto sa totiž znižuje úroveň vytriedenia, a tým aj narastajú náklady za uloženie na skládku odpadov, čo sa v konečnom dôsledku premieta aj do poplatku, ktorý občania zaplatia za odvoz celkového odpadu.
Železo je možné odovzdať do kovošrotu v Trenčíne (príp. v inom meste) alebo sa zber železa uskutočňuje raz ročne v areáli ZŠ s MŠ Dolná Poruba. Potvrdenie z kovošrotu o odovzdaní je potrebné zaniesť na obecný úrad v Dolnej Porube.

  • Separovanie odpadu

TAKTO SEPARUJ(E)ME ODPAD

PAPIER
Papier tvorí až 20% hmotnosti celkového komunálneho odpadu. Aj preto je dôležité, aby sme ho dôsledne triedili do kontajnera, ktorý je pristavený pri základnej škole a zber je vyhlasovaný miestnym rozhlasom a oznamom v obecných vitrínkach.

PLASTY
Plasty v súčasnosti dominujú takmer v každej sfére, najviac však v prípade obalov, kde zastávajú úctyhodných 80%. Ich hmotnosť síce nie je veľká, zaberajú však pomerne veľa miesta a v prírode sú takmer nezničiteľné. Plasty triedime do žltých zberných nádob, ktoré sa nachádzajú vo jednotlivých miestnych častiach našej obce. Plasty treba stlačiť na čo najmenší obsah, aby sa do príslušných kontajnerov zmestilo čo najväčšie množstvo tohto druhu odpadu.

SKLO
Sklo separujeme do zelených kontajnerov, v ktorých prevažujú sklené fľaše a nádoby.

KOVY
Kovy majú vyhradené červené kontajnery, do ktorých môžete vhadzovať všetko od konzerv, cez obaly od sprejov až po staré hrnce či klince. Ak separujete káble, mali by byť bez bužírky. Kontajnery na kovy máme umiestnené pri kultúrnom dome, v časti U Bežákov a U Suchých. Plechovice či konzervy treba stlačiť na čo najmenší obsah, aby sa do príslušných kontajnerov zmestilo čo najväčšie množstvo tohto druhu odpadu.

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY (VKM) - TETRAPAKY
Patria sem napr. krabice od mlieka, džúsov. Kontajner na tzv. tetrapaky sa nachádza pri obecnom úrade, resp. pri materskej škole.

ŠATSTVO, OBUV, HRAČKY
Kontajnery sú v miestnych častiach U Bežákov, U Suchých aj v centrálnej časti obci pri kultúrnom dome.

STARÉ ŽELEZO A ŽELEZNÉ ODPADY
Separujeme do kontajnera, ktorý je pristavený pri základnej škole. Zber je vyhlasovaný miestnym rozhlasom, oznamom v obecných vitrínkach a tiež prostredníctvom oficiálnej webovej stránky obce.

STAVEBNÝ ODPAD
Tento druh odpadu je možné odovzdať priamo po dohode s firmou Marius Pedersen alebo so starostom obce Dolná Poruba.

OBJEMNÝ ODPAD
Zber starého nábytku, umývadiel, kobercov a pod. je vyhlasovaný v miestnom rozhlase. Kontajner bude pristavený pri cintoríne.

KUCHYNSKÝ OLEJ A TUKY
Pri budove Obecného úradu v Dolnej Porube sa nachádza kontajner zelenej farby. Zberná nádoba je určená na použitý kuchynský olej a tuky. Tento druh odpadu treba vhadzovať do príslušnej nádoby v uzatvorených priehľadných plastových fľašiach. Upozorňujeme, že do kontajnera nepatria motorové oleje.

BIO ODPAD
V plechových pozinkovaných kontajneroch pri obecnom úrade a v miestnych častiach U Bežákov a U Suchých sú umiestnené kontajnery na BIO odpad, do ktorých môžete vhadzovať len odpad z kuchyne. Patria sem: zvyšky z kvetov, rastlín a jedál, zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, vajcia a výrobky z nich, potraviny po záručnej dobe, starý chlieb a pečivo, novinový papier použitý pri manipulácii s potravinami, použité servítky a vreckovky.

ŠPECIÁLNE ZBERNÉ MIESTA
▪ Elektroodpad – od roku 2009 funguje na Slovensku tzv. spätný odber, v rámci ktorého pri kúpe nového elektrospotrebiča predajňa odoberie starý (kus za kus). Použité batérie však vo väčšine z nich môžete odovzdať bezplatne do vyhradených zberných nádob.
▪ Ostatné nebezpečné odpady ako staré a pokazené chladničky, práčky, mikrovlnky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. sa zberajú hodinu pred vyhlásením. Firma si ich odvezie do zberu, ktorých množstvo nahlási obci.

POZNÁMKA: na každej farebne odlíšenej zbernej nádobe je uvedené, aký druh odpadu sa do nej môže a nemôže vhadzovať.

Triedenie obalov od kávy (ENVIPAK)

ZÁLOHOVÝ SYSTÉM NA JEDNORAZOVÉ NÁPOJOVÉ OBALY

Od 1. januára 2022 nastala zmena pri triedení plastových fliaš a plechoviek. Na Slovensku začal fungovať zálohový systém na jednorazové nápojové obaly - nápojové plastové fľaše a plechovky.
Výška zálohy je jednotná pre PET fľaše aj plechovky - 15 eurocentov. Zálohovanie sa týka všetkých nápojových obalov obsahujúcich viac ako 80 % vody, ktoré sú balené v plastových fľašiach alebo plechovkách s objemom 0,1 až 3 litre. Zálohovať sa nebudú plastové ani kovové obaly od mlieka a mliečnych nápojov, sirupov a alkoholických nápojov s obsahom alkoholu viac ako 15 %.
Zálohované obaly budú vratné na odberné miesto nestlačené, spolu s vrchnákom. Je potrebné dbať, aby na nich ostal čitateľný čiarový kód.
Zákon počíta s tým, že zaviesť zálohovanie bude povinné pre všetky obchody s predajnou plochou nad 300 m². V predajniach s menšou plochou bude zálohovanie dobrovoľné.

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti