• Triedenie odpadu

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Od spoločnosti Márius Pedersen a.s., Trenčín, ktorá u nás zabezpečuje zber a odvoz komunálneho odpadu, bolo obci Dolná Poruba doručené oznámenie o zmene cien zneškodnenia odpadov na skládkach odpadov, zákonného poplatku a zmene ceny vývozu nádob na komunálny odpad pre rok 2021. Tieto zmeny sa odrazia v službách v oblasti odpadov hospodárstva a v cenách za tieto služby v nasledujúcom kalendárnom roku.
S účinnosťou od 1. januára 2021 a tiež od 1. marca 2021 sa mení výška poplatkov za uloženie odpadov na skládkach odpadov podľa aktuálnej legislatívy nasledovne:
● Poplatok za zmesový komunálny odpad a objemný odpad sa mení od 1. 3. 2021 zo súčasných 8 - 26 € / tona na 11 - 33 € / tona (podľa úrovne vytriedenia);
● Poplatok za zeminu a kamenivo sa mení od 1. 1. 2021 zo súčasných 5 € / tona na 7 € / tona;
● Poplatok za drobný stavebný odpad sa mení od 1. 1. 2021 zo súčasných 7 € / tona na 8 € / tona;
● Poplatok za iné druhy nie nebezpečného komunálneho odpadu sa mení od 1. 1. 2021 zo súčasných 18 € / tona na 19 € / tona.

Obecné zastupiteľstvo Dolná Poruba schválilo, že nárok na zníženie poplatku za KO o 15 % majú občania v dôchodkovom veku (nad 62 rokov) a deti z rodín, ktoré majú 3 a viac detí (deti do 6 rokov, školopovinné deti a deti s vyživovacou povinnosťou).

Pokiaľ ako obec nedosiahneme vyššiu, resp. štátom stanovenú mieru (%) vyseparovania jednotlivých druhov odpadov a predpísané množstvá, možno očakávať, že súvisiace poplatky sa budú naďalej zvyšovať.

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v roku 2021 - nádoby s modrými nálepkami

JANUÁR 04. 01., 11. 01., 18. 01., 25. 01.
FEBRUÁR 01. 02., 08. 02., 15. 02., 22. 02.
MAREC 01. 03., 08. 03., 15. 03., 22. 03, 29. 03.

APRÍL

12. 04., 26. 04.
MÁJ 10. 05., 24. 05.
JÚN 07. 06., 21. 06.
JÚL 05. 07., 19. 07.
AUGUST 02. 08., 16. 08., 30. 08.
SEPTEMBER    13. 09., 27. 09.
OKTÓBER 11. 10., 25. 10.
NOVEMBER 01. 11., 08. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11.
DECEMBER 06. 12., 13. 12., 20. 12., 27. 12.

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v roku 2021 - nádoby s ružovými nálepkami

JANUÁR 04. 01., 18. 01.
FEBRUÁR 01. 02., 15. 02.
MAREC 01. 03., 15. 03., 29. 03.

APRÍL

12. 04., 26. 04.
MÁJ 24. 05.
JÚN 21. 06.
JÚL 19. 07.
AUGUST 02. 08., 30. 08.
SEPTEMBER    27. 09.
OKTÓBER 25. 10.
NOVEMBER 08. 11., 22. 11.
DECEMBER 06. 12., 20. 12.

Prehľadný a farebne zvýraznený kalendár zberu odpadov v obci Dolná Poruba sa vám zobrazí vo formáte PDF po kliknutí na tento odkaz.

Triedenie odpadu - ENVIPAK

ROVNICA, KTORÁ SA TÝKA NÁS VŠETKÝCH: ČÍM VIAC VYTRIEDIME = TÝM MENEJ ZAPLATÍME

Obce a mestá od júla 2016 neplatia zberovým spoločnostiam za zber a odvoz triedeného odpadu. Občan je tak motivovaný ku zvyšovaniu podielu triedeného odpadu na trhu s komunálnym odpadom. Ide o systém, ktorý je dlhé roky úspešne uplatňovaný v západoeurópskych krajinách, ale i v ČR.

Percentuálne vyjadrená úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Dolná Poruba v zmysle zákona č. 329/2018 aktuálne predstavuje 20,53 %. Sadzba poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov pre rok 2021 je 27,00 EUR / tona. Poplatok je platný od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2022.

Pre porovnanie: za rok 2019 sme odpad triedili na úrovni 19,67 %, pričom príslušná sadzba poplatku v roku 2020 zodpovedala sume 24 EUR / tona. Ak by obec ako celok zostala na hodnote pod úrovňou 20 %, poplatok na rok 2021 by bol 30 EUR / tona. Vďaka miernemu nárastu našej úrovne vytriedenia nemusíme platiť uvedenú sumu (30 EUR), avšak poplatky aj tak stúpli. Pri súčasnej úrovni vytriedenia komunálneho odpadu v Dolnej Porube (od 20 do 30 %) bude sadzba na rok 2022 nezmenená (t.j. 27 EUR / tona). Ak by sa nám triedením odpadu podarilo prekročiť aspoň úroveň 30 %, z hľadiska sadzby poplatku by sme sa v nasledujúcom roku dostali na sumu 22 EUR / tona.

Povinnosťou každého občana našej planéty je zachovať zdravé životné prostredie aj pre budúce generácie. To najmenej, čo v tejto oblasti môžeme urobiť vo svojom bydlisku, je zvýšiť úroveň vytriedenia odpadov, ktoré produkujeme. Pocíti to príroda aj naše peňaženky...

Tu si môžete pozrieť výpočet úrovne vytriedenia komunálneho odpadu v obci Dolná Poruba za rok 2020 - sadzba poplatku na rok 2021 (PDF).

Tu si môžete pozrieť prehľad o množstve vyzbieraných zložiek komunálneho odpadu v obci za predchádzajúci rok (PDF).

Výška sadzieb za uloženie odpadov, ktorá je závislá od úrovne vytriedenia KO, sa stanovuje Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z.z.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti vyzývame občanov k dôslednejšiemu triedeniu odpadov!

Zároveň vyzývame občanov, aby šrot, železo, elektro-odpady, staré práčky či chladničky nedarovali alebo za nízky poplatok nepredávali rómskym občanom, ktorí sa po obci pohybujú na autách. Týmto sa totiž znižuje úroveň vytriedenia, a tým aj narastajú náklady za uloženie na skládku odpadov, čo sa v konečnom dôsledku premieta aj do poplatku, ktorý občania zaplatia za odvoz celkového odpadu.
Železo je možné odovzdať do kovošrotu v Trenčíne (príp. v inom meste) alebo sa zber železa uskutočňuje raz ročne v areáli ZŠ s MŠ Dolná Poruba. Potvrdenie z kovošrotu o odovzdaní je potrebné zaniesť na obecný úrad v Dolnej Porube.

  • Separovanie odpadu

TAKTO SEPARUJ(E)ME ODPAD

PAPIER
Papier tvorí až 20% hmotnosti celkového komunálneho odpadu. Aj preto je dôležité, aby sme ho dôsledne triedili do kontajnera, ktorý je pristavený pri základnej škole a zber je vyhlasovaný miestnym rozhlasom a oznamom v obecných vitrínkach.

PLASTY
Plasty v súčasnosti dominujú takmer v každej sfére, najviac však v prípade obalov, kde zastávajú úctyhodných 80%. Ich hmotnosť síce nie je veľká, zaberajú však pomerne veľa miesta a v prírode sú takmer nezničiteľné. Plasty triedime do žltých zberných nádob, ktoré sa nachádzajú vo jednotlivých miestnych častiach našej obce. Plasty treba stlačiť na čo najmenší obsah, aby sa do príslušných kontajnerov zmestilo čo najväčšie množstvo tohto druhu odpadu.

SKLO
Sklo separujeme do zelených kontajnerov, v ktorých prevažujú sklené fľaše a nádoby.

KOVY
Kovy majú vyhradené červené kontajnery, do ktorých môžete vhadzovať všetko od konzerv, cez obaly od sprejov až po staré hrnce či klince. Ak separujete káble, mali by byť bez bužírky. Kontajnery na kovy máme umiestnené pri kultúrnom dome, v časti U Bežákov a U Suchých. Plechovice či konzervy treba stlačiť na čo najmenší obsah, aby sa do príslušných kontajnerov zmestilo čo najväčšie množstvo tohto druhu odpadu.

VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY (VKM) - TETRAPAKY
Patria sem napr. krabice od mlieka, džúsov. Kontajner na tzv. tetrapaky sa nachádza pri obecnom úrade, resp. pri materskej škole.

ŠATSTVO, OBUV, HRAČKY
Kontajnery sú v miestnych častiach U Bežákov, U Suchých aj v centrálnej časti obci pri kultúrnom dome.

STARÉ ŽELEZO A ŽELEZNÉ ODPADY
Separujeme do kontajnera, ktorý je pristavený pri základnej škole. Zber je vyhlasovaný miestnym rozhlasom, oznamom v obecných vitrínkach a tiež prostredníctvom oficiálnej webovej stránky obce.

STAVEBNÝ ODPAD
Tento druh odpadu je možné odovzdať priamo po dohode s firmou Marius Pedersen alebo so starostom obce Dolná Poruba.

OBJEMNÝ ODPAD
Zber starého nábytku, umývadiel, kobercov a pod. je vyhlasovaný v miestnom rozhlase. Kontajner bude pristavený pri cintoríne.

KUCHYNSKÝ OLEJ A TUKY
Pri budove Obecného úradu v Dolnej Porube sa nachádza kontajner zelenej farby. Zberná nádoba je určená na použitý kuchynský olej a tuky. Tento druh odpadu treba vhadzovať do príslušnej nádoby v uzatvorených priehľadných plastových fľašiach. Upozorňujeme, že do kontajnera nepatria motorové oleje.

BIO ODPAD
V plechových pozinkovaných kontajneroch pri obecnom úrade a v miestnych častiach U Bežákov a U Suchých sú umiestnené kontajnery na BIO odpad, do ktorých môžete vhadzovať len odpad z kuchyne. Patria sem: zvyšky z kvetov, rastlín a jedál, zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, vajcia a výrobky z nich, potraviny po záručnej dobe, starý chlieb a pečivo, novinový papier použitý pri manipulácii s potravinami, použité servítky a vreckovky.

ŠPECIÁLNE ZBERNÉ MIESTA
▪ Elektroodpad – od roku 2009 funguje na Slovensku tzv. spätný odber, v rámci ktorého pri kúpe nového elektrospotrebiča predajňa odoberie starý (kus za kus). Použité batérie však vo väčšine z nich môžete odovzdať bezplatne do vyhradených zberných nádob.
▪ Ostatné nebezpečné odpady ako staré a pokazené chladničky, práčky, mikrovlnky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. sa zberajú hodinu pred vyhlásením. Firma si ich odvezie do zberu, ktorých množstvo nahlási obci.

POZNÁMKA: na každej farebne odlíšenej zbernej nádobe je uvedené, aký druh odpadu sa do nej môže a nemôže vhadzovať.

Foto: triedime.sk

Táto stránka používa cookies. Pre viac informácií kliknite na tento odkaz. Zásady spracovania osobných údajov nájdete v hlavnom menu - časť SAMOSPRÁVA (sekcia "Ochrana osobných údajov").