• Občianska vybavenosť v D. Porube
  • Občianska vybavenosť v D. Porube
  • Občianska vybavenosť v D. Porube
  • Pekáreň Homolka
  • Občianska vybavenosť v D. Porube
  • Občianska vybavenosť v D. Porube
  • Občianska vybavenosť v D. Porube
  • Občianska vybavenosť v D. Porube
  • Pekáreň Homolka
  • Občianska vybavenosť v D. Porube

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - VEREJNÝ SEKTOR

POŠTA

Možnosť využívať poštové služby priamo v obci majú miestni obyvatelia od roku 1978. Prevádzka poštového úradu bola dlho spojená s budovou kultúrneho domu. Vo februári 2005 pobočku z ekonomických dôvodov nahradil projekt Pošta Partner a následne došlo k jej presťahovaniu do samostatného vchodu v sídle obecného úradu. V súčasnosti je evidovaná pod správou Pestovateľskej pálenice, s.r.o. Dolná Poruba.
Pošta Partner tvorí súčasť verejnej poštovej siete, ktorá poskytuje poštové služby tak, ako každá pošta. Zákazník má k dispozícii najmä tieto služby: príjem listových zásielok a balíkov, príjem poštových peňažných poukazov, príjem platobných dokladov SIPO a príjem účtov telekomunikačných úhrad, služby Poštovej banky, predaj cenín a kolkov, výdaj oznámených nedoručených zásielok.
Kontakt
Vedúca pobočky: Eva Suchá
Telefón: 032/6597711
E-mail: obec@dolnaporuba.sk, dana.sucha@dolnaporuba.sk
Otváracie hodiny

Pondelok 08.30 – 12.00
Utorok 08.30 – 12.00
Streda 12.30 – 16.00
Štvrtok 08.30 – 12.00
Piatok 08.30 – 12.00

PESTOVATEĽSKÁ PÁLENICA

Dobrý chýr o službách miestnej pestovateľskej pálenice najlepšie vystihuje jej čoraz kultúrnejšie prostredie a rastúci okruh degustátorov kvalitnej dolnoporubskej pálenky. Medzi našich dlhoročných klientov patria precízni gazdovia z Dolnej Poruby aj z okolitých obcí, ktorí si dávajú záležať predovšetkým na slivkových, jablčných kvasoch, ale i na tunajších odrodách hrušiek.
Pestovateľská pálenica v Dolnej Porube využíva zrekonštruované priestory bývalej požiarnej zbrojnice z druhej polovice dvadsiateho storočia. Prestavba budovy bola zahájená v roku 1986 a dokončená v auguste 1993. Základným poslaním inštitúcie je pálenie ovocných kvasov, spojené s výrobou a predajom destilátov a liehovín.
Kontakt
Konateľ spoločnosti: JUDr. Miroslav Kopčan
Hlavný páleník: Rudolf Belák
Telefón: 032/6597292
Mobil: 0911 211 977
E-mail: obec@dolnaporuba.sk
Prevádzka: september – máj

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

V súčasnosti má základná škola v Dolnej Porube sedem tried, ktoré žiaci navštevujú v deviatich ročníkoch. Učiteľský zbor tvorí v školskom roku 2019/2020 trinásť pedagogických zamestnancov. Kolorit výchovno-vzdelávacieho procesu spestruje Školský klub detí a množstvo záujmových krúžkov. Zvláštnu pozornosť škola venuje rozvíjaniu kultúrnych tradícií regiónu. Od školského roka 2016/2017 tvorí súčasť vzdelávania na miestnej ZŠ atraktívny predmet PRÍBEH LESA.
Kontakt
Riaditeľka: Mgr. Kristína Bavlnková
Telefón: 032/6597279, 0905 944 104
E-mail: zssms.dp@gmail.com
Web: https://zsdporuba.edupage.org/

MATERSKÁ ŠKOLA

Materská škola stojí na mieste pôvodných hospodárskych budov a schátralých rodinných domov. Jej základný kameň položili v roku 1979. Slávnostné otvorenie pripadlo na 1. september 1981.
V súčasnosti poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku 3 – 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. V školskom roku 2019/2020 MŠ navštevuje 24 žiakov.
Kontakt
Zástupkyňa riaditeľky pre materskú školu: Bc. Daniela Marušincová
Telefón: 0911 657 500
E-mail: zssms.dp@gmail.com
Web: https://zsdporuba.edupage.org/
Prevádzka: 6.30 – 15.45 h (pracovné dni)

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Školská jedáleň predstavuje súčasť prízemnej budovy materskej školy, postavenej v roku 1981. Pre žiakov a pedagógov základnej školy slúži samostatný vchod so šatňou. Služby školskej jedálne sú k dispozícii aj pre ostatných obyvateľov, resp. návštevníkov obce.
V prípade záujmu sa o možnosti stravovania môžete informovať osobne u riaditeľky základnej školy, resp. vedúcej školskej jedálne alebo telefonicky.
Aktuálny jedálny lístok: https://zsdporuba.edupage.org/menu/
Kontakt
Zodpovedná vedúca: Ing. Adriana Hoštáková
Telefón: 0911 435 887
E-mail: zssms.dp@gmail.com
Prevádzka: 11.05 – 13.15 h (pracovné dni)

KULTÚRNY DOM

Vďaka komplexnej rekonštrukcii je kultúrny dom vhodnou voľbou pri organizovaní rôznych typov kultúrno-spoločenských podujatí. Na svojom konte má nespočetné množstvo besied, prednášok, divadelných hier, tanečných zábav, rodinných osláv, pohrebných hostín, výstav, prezentácií tradičných ľudových zvykov a pod.
V prípade záujmu o prenájom priestorov je potrebné konzultovať požiadavku s obecným úradom.
Základy výstavby kultúrneho domu siahajú do roku 1940. Slávnostného otvorenia sa objekt dočkal 13. júla 1958. Od konca päťdesiatych rokov 20. storočia využívala priestory na prízemí lekárska ambulancia a materská poradňa. Do roku 1978 sídlil v budove kultúrneho domu miestny národný výbor, do roku 2005 aj poštový úrad.
Kontakt
Telefón: 032/6597257
E-mail: obec@dolnaporuba.sk, dana.sucha@dolnaporuba.sk

TELOCVIČŇA

So začiatkom školského roka 2018/2019 sa modernizácie dočkala aj telocvičňa stojaca v areáli miestnej základnej školy. Zo štátnej dotácie vo výške cca 72 000 eur sa podarilo vymeniť starý strešný plášť aj plastové okná. V júni 2020 prebehla rekonštrukcia financovaná z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, v rámci ktorej došlo k výmene palubovky a časti dreveného obloženia steny. Okrem žiakov tento priestor mimo vyučovacích hodín pravidelne využívajú milovníci hokejbalu. Súčasťou telocvične je náraďovňa.
Kontakt
Telefón: 032/6597279, 0905 944 104
E-mail: zssms.dp@gmail.com

KOSTOL

Rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Martinovi stojí v centre obce a právom tvorí jej historickú dominantu. Pochádza z roku 1790 a stojí na mieste pôvodného Božieho stánku, ktorého existenciu už v roku 1717 potvrdzujú staré kanonické vizitácie. O tom, že úctu k svojmu patrónovi v obci ľudia prejavovali ešte predtým, svedčí najstaršia obecná pečať z roku 1715.
Nedeľné sväté omše sú slávené o 7.05 h (okrem slávnosti prvého sv. prijímania a hodov).
Kontakt
Farár: Mgr. Michal Šrank
Telefón: 032/6597250
E-mail: omsenie@nrb.sk

DOM SMÚTKU

Súčasťou obecného cintorína je Dom smútku, sprístupnený v novembri 1998. Objekt nahradil nevyhovujúcu márnicu zo šesťdesiatych rokov minulého storočia.
Kontakt
Telefón: 032/6597257
E-mail: obec@dolnaporuba.sk, dana.sucha@dolnaporuba.sk

ŠPORTOVÝ AREÁL

Proces budovania infraštruktúry miestnej Telovýchovnej jednoty Slovan vyvrcholil v druhej polovici osemdesiatych rokov, keď sa športový areál rozrástol o kabíny so spoločenskou miestnosťou a sociálnymi zariadeniami. Výkladnou skriňou TJ je však futbalové ihrisko s tribúnou na sedenie. V areáli sa nachádza aj zastrešená terasa spoločenskej miestnosti, samostatný drevený prístrešok a ohnisko.
Kontakt
Predseda TJ: Roman Hrbáček (0918 418 589)
Tajomník TJ: Peter Martinák (0903 809 522)
Obecný úrad: 032/6597292, E-mail: obec@dolnaporuba.sk

OBECNÁ KNIŽNICA

Ako kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia sa miestna knižnica v historických prameňoch prvýkrát spomína koncom 50. rokov minulého storočia. Rozvojom čitateľských návykov tunajších obyvateľov a vedením evidencie kníh bola poverená učiteľka Mária Holá.
Od šesťdesiatych rokov 20. minulého storočia knižnica pôsobila v novostavbe základnej školy. Počnúc rokom 1983 však musela pôvodné sídlo opustiť. Dočasne našla útočisko v suteréne obecnej bytovky, kým sa v roku 1990 rozhodlo o jej presťahovaní najprv do základnej školy a potom do improvizovaných priestorov za obecným úradom. Po osemročnej prestávke a obnovení činnosti pribudol knižnici do názvu prívlastok obecná. Čitateľskej verejnosti poskytuje služby v samostatnej miestnosti za obecným úradom, kde ponúka takmer 4 000 knižničných jednotiek.
Kontakt
Telefón: 032/6597257
E-mail: obec@dolnaporuba.sk, dana.sucha@dolnaporuba.sk

OBECNÁ BYTOVKA

Pôvodný bytový dom pre učiteľov bol postavený v rámci hospodárskej zmluvy o výstavbe terajšej budovy školy s telocvičňou. S výstavbou sa začalo začiatkom júla 1961, preberacie konanie bolo ukončené v júni 1963. V roku 2018 boli na obecnej bytovke inštalované plastové okná.
Kontakt
Telefón: 032/6597257
E-mail: obec@dolnaporuba.sk, dana.sucha@dolnaporuba.sk

 

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - SÚKROMNÝ SEKTOR

OBCHODNÉ JEDNOTKY

POTRAVINY
V súčasnosti nájdeme v Dolnej Porube dve súkromné predajne potravín v pôvodných priestoroch prevádzok spotrebného družstva Jednota - jednu v centrálnej časti obce a druhú v miestnej časti U Suchých.
Kontakt
Potraviny HOMOLKA (0905 885 350)
Potraviny HOMOLKA U SUCHÝCH (0918 446 395)

PEKÁREŇ
Prvé výrobky začala tunajšia "Pekáreň HOMOLKA" distribuovať v roku 1996. Vďaka bohatému sortimentu, originálnej receptúre a chutným špecialitám sa postupne vypracovala na popredného zásobovateľa predajní, prekračujúcich hranice trenčianskeho okresu.
Kontakt
Telefón: 032/6597203
Mobil: 0905 635 221
E-mail: homolka191@gmail.com

POHOSTINSTVO
Pohostinstvo "FURMANSKÝ DVOR" sa nachádza v centrálnej časti obce v susedstve súkromnej predajne potravín. K jeho vybaveniu patrí zastrešená terasa a nefajčiarska miestnosť.

SPRACOVANIE DREVA

Pozíciu popredného zástupcu drevospracujúceho priemyslu v Dolnej Porube zaujíma od roku 2005 firma DREVOPOREZ s.r.o. Široké spektrum služieb a bohatá ponuka produktov vyprofilovali spoločnosť na významného partnera v odvetví spracovania dreva v rámci celej Slovenskej republiky.
Sortiment služieb: rezanie a spracovanie dreva, predaj stavebného a stolárskeho materiálu, kompletná realizácia krovov, pokrývačské práce, výroba altánkov, pergol, záhradného nábytku a iných drevených výrobkov, výroba paliet, autodoprava a nákladná doprava.
Kontakt
Konateľ: Maroš Ďatko
Mobil: 0905 491 154
E-mail: drevoporez@drevoporez.sk
Web: https://www.drevoporez.sk/

KADERNÍCKE SLUŽBY

Monika Tašárová
Prevádzka: kultúrny dom v Dolnej Porube
Kontakt: 0904 461 362

STOLÁRSTVO

Kováčik Viliam ml.
Kontakt: 032/659 71 03, 0908 522 737

UNI EL (Elektroinštalácie)

Jakub Čupalka
Kontakt: 0902 598 221

Stránku priebežne aktualizujeme...

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti