blank
  • Občianska vybavenosť v D. Porube
  • Občianska vybavenosť v D. Porube
  • Občianska vybavenosť v D. Porube
  • Pekáreň Homolka
  • Občianska vybavenosť v D. Porube
  • Občianska vybavenosť v D. Porube
  • Občianska vybavenosť v D. Porube
  • Občianska vybavenosť v D. Porube
  • Pekáreň Homolka
  • Občianska vybavenosť v D. Porube

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - VEREJNÝ SEKTOR

POŠTA

Možnosť využívať poštové služby priamo v obci majú miestni obyvatelia od roku 1978. Prevádzka poštového úradu bola dlho spojená s budovou kultúrneho domu. Vo februári 2005 pobočku z ekonomických dôvodov nahradil projekt Pošta Partner a následne došlo k jej presťahovaniu do samostatného vchodu v sídle obecného úradu. V súčasnosti je evidovaná pod správou Pestovateľskej pálenice, s.r.o. Dolná Poruba.
Pošta Partner tvorí súčasť verejnej poštovej siete, ktorá poskytuje poštové služby tak, ako každá pošta. Zákazník má k dispozícii najmä tieto služby: príjem listových zásielok a balíkov, príjem poštových peňažných poukazov, príjem platobných dokladov SIPO a príjem účtov telekomunikačných úhrad, služby Poštovej banky, predaj cenín a kolkov, výdaj oznámených nedoručených zásielok.
Kontakt
Vedúca pobočky: Eva Suchá
Telefón: 032/6597711
E-mail: obec@dolnaporuba.sk, dana.sucha@dolnaporuba.sk
Otváracie hodiny

Pondelok 08.30 – 12.00
Utorok 08.30 – 12.00
Streda 12.30 – 16.00
Štvrtok 08.30 – 12.00
Piatok 08.30 – 12.00

PESTOVATEĽSKÁ PÁLENICA

Dobrý chýr o službách miestnej pestovateľskej pálenice najlepšie vystihuje jej čoraz kultúrnejšie prostredie a rastúci okruh degustátorov kvalitnej dolnoporubskej pálenky. Medzi našich dlhoročných klientov patria precízni gazdovia z Dolnej POruby aj z okolitých obcí, ktorí si dávajú záležať predovšetkým na slivkových, jablčných kvasoch, ale i na tunajších odrodách hrušiek.
Pestovateľská pálenica v Dolnej Porube využíva zrekonštruované priestory bývalej požiarnej zbrojnice z druhej polovice dvadsiateho storočia. Prestavba budovy bola zahájená v roku 1986 a dokončená v auguste 1993. Základným poslaním inštitúcie je pálenie ovocných kvasov, spojené s výrobou a predajom destilátov a liehovín.
Kontakt
Konateľ spoločnosti: JUDr. Miroslav Kopčan
Hlavný páleník: Rudolf Belák
Telefón: 032/6597292
Mobil: 0911 211 977
E-mail: obec@dolnaporuba.sk
Prevádzka: september – máj

ZÁKLADNÁ ŠKOLA

V súčasnosti má základná škola v Dolnej Porube sedem tried, ktoré žiaci navštevujú v deviatich ročníkoch. Učiteľský zbor tvorí v školskom roku 2019/2020 trinásť pedagogických zamestnancov. Kolorit výchovno-vzdelávacieho procesu spestruje Školský klub detí a množstvo záujmových krúžkov. Zvláštnu pozornosť škola venuje rozvíjaniu kultúrnych tradícií regiónu. Od školského roka 2016/2017 tvorí súčasť vzdelávania na miestnej ZŠ atraktívny predmet PRÍBEH LESA.
Kontakt
Riaditeľka: Mgr. Kristína Bavlnková
Telefón: 032/6597279, 0905 944 104
E-mail: zssms.dp@gmail.com
Web: https://zsdporuba.edupage.org/

MATERSKÁ ŠKOLA

Materská škola stojí na mieste pôvodných hospodárskych budov a schátralých rodinných domov. Jej základný kameň položili v roku 1979. Slávnostné otvorenie pripadlo na 1. september 1981.
V súčasnosti poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku 3 – 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. V školskom roku 2019/2020 MŠ navštevuje 24 žiakov.
Kontakt
Zástupkyňa riaditeľky pre materskú školu: Bc. Daniela Marušincová
Telefón: 0911 657 500
E-mail: zssms.dp@gmail.com
Web: https://zsdporuba.edupage.org/
Prevádzka: 6.30 – 15.45 h (pracovné dni)

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Školská jedáleň predstavuje súčasť prízemnej budovy materskej školy, postavenej v roku 1981. Pre žiakov a pedagógov základnej školy slúži samostatný vchod so šatňou. Služby školskej jedálne sú k dispozícii aj pre ostatných obyvateľov, resp. návštevníkov obce.
V prípade záujmu sa o možnosti stravovania môžete informovať osobne u riaditeľky základnej školy, resp. vedúcej školskej jedálne alebo telefonicky.
Aktuálny jedálny lístok: https://zsdporuba.edupage.org/menu/
Kontakt
Zodpovedná vedúca: Ing. Adriana Hoštáková
Telefón: 0911 435 887
E-mail: zssms.dp@gmail.com
Prevádzka: 11.05 – 13.15 h (pracovné dni)

KULTÚRNY DOM

Vďaka komplexnej rekonštrukcii je kultúrny dom vhodnou voľbou pri organizovaní rôznych typov kultúrno-spoločenských podujatí. Na svojom konte má nespočetné množstvo besied, prednášok, divadelných hier, tanečných zábav, rodinných osláv, pohrebných hostín, výstav, prezentácií tradičných ľudových zvykov a pod.
V prípade záujmu o prenájom priestorov je potrebné konzultovať požiadavku s obecným úradom.
Základy výstavby kultúrneho domu siahajú do roku 1940. Slávnostného otvorenia sa objekt dočkal 13. júla 1958. Od konca päťdesiatych rokov 20. storočia využívala priestory na prízemí lekárska ambulancia a materská poradňa. Do roku 1978 sídlil v budove kultúrneho domu miestny národný výbor, do roku 2005 aj poštový úrad.
Kontakt
Telefón: 032/6597257
E-mail: obec@dolnaporuba.sk, dana.sucha@dolnaporuba.sk

TELOCVIČŇA

So začiatkom školského roka 2018/2019 sa modernizácie dočkala aj telocvičňa stojaca v areáli miestnej základnej školy. Zo štátnej dotácie vo výške cca 72 000 eur sa podarilo vymeniť starý strešný plášť aj plastové okná. Okrem žiakov tento priestor mimo vyučovacích hodín pravidelne využívajú milovníci hokejbalu. Súčasťou telocvične je náraďovňa.
Kontakt
Telefón: 032/6597279, 0905 944 104
E-mail: zssms.dp@gmail.com

KOSTOL

Rímskokatolícky kostol zasvätený sv. Martinovi stojí v centre obce a právom tvorí jej historickú dominantu. Pochádza z roku 1790 a stojí na mieste pôvodného Božieho stánku, ktorého existenciu už v roku 1717 potvrdzujú staré kanonické vizitácie. O tom, že úctu k svojmu patrónovi v obci ľudia prejavovali ešte predtým, svedčí najstaršia obecná pečať z roku 1715.
Nedeľné sväté omše sú slávené o 7.05 h (okrem slávnosti prvého sv. prijímania a hodov).
Kontakt
Farár: Mgr. Miroslav Lysičan
Telefón: 032/6597250
Mobil: 0905 397 241

DOM SMÚTKU

Súčasťou obecného cintorína je Dom smútku, sprístupnený v novembri 1998. Objekt nahradil nevyhovujúcu márnicu zo šesťdesiatych rokov minulého storočia.
Kontakt
Telefón: 032/6597257
E-mail: obec@dolnaporuba.sk, dana.sucha@dolnaporuba.sk

ŠPORTOVÝ AREÁL

Proces budovania infraštruktúry miestnej Telovýchovnej jednoty Slovan vyvrcholil v druhej polovici osemdesiatych rokov, keď sa športový areál rozrástol o kabíny so spoločenskou miestnosťou a sociálnymi zariadeniami. Výkladnou skriňou TJ je však futbalové ihrisko s tribúnou na sedenie. V areáli sa nachádza aj zastrešená terasa spoločenskej miestnosti, samostatný drevený prístrešok a ohnisko.
Kontakt
Predseda TJ: Roman Hrbáček (0918 418 589)
Tajomník TJ: Peter Martinák (0903 809 522)
Obecný úrad: 032/6597292, E-mail: obec@dolnaporuba.sk

OBECNÁ KNIŽNICA

Ako kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia sa miestna knižnica v historických prameňoch prvýkrát spomína koncom 50. rokov minulého storočia. Rozvojom čitateľských návykov tunajších obyvateľov a vedením evidencie kníh bola poverená učiteľka Mária Holá.
Od šesťdesiatych rokov 20. minulého storočia knižnica pôsobila v novostavbe základnej školy. Počnúc rokom 1983 však musela pôvodné sídlo opustiť. Dočasne našla útočisko v suteréne obecnej bytovky, kým sa v roku 1990 rozhodlo o jej presťahovaní najprv do základnej školy a potom do improvizovaných priestorov za obecným úradom. Po osemročnej prestávke a obnovení činnosti pribudol knižnici do názvu prívlastok obecná. Čitateľskej verejnosti poskytuje služby v samostatnej miestnosti za obecným úradom, kde ponúka takmer 4 000 knižničných jednotiek.
Kontakt
Telefón: 032/6597257
E-mail: obec@dolnaporuba.sk, dana.sucha@dolnaporuba.sk

OBECNÁ BYTOVKA

Pôvodný bytový dom pre učiteľov bol postavený v rámci hospodárskej zmluvy o výstavbe terajšej budovy školy s telocvičňou. S výstavbou sa začalo začiatkom júla 1961, preberacie konanie bolo ukončené v júni 1963. V roku 2018 boli na obecnej bytovke inštalované plastové okná.
Kontakt
Telefón: 032/6597257
E-mail: obec@dolnaporuba.sk, dana.sucha@dolnaporuba.sk

 

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ - SÚKROMNÝ SEKTOR

OBCHODNÉ JEDNOTKY

POTRAVINY
V súčasnosti nájdeme v Dolnej Porube dve predajne potravín - súkromnú v centrálnej časti obce a prevádzku, ktorú spotrebné družstvo Jednota otvorilo v časti U Suchých v roku 1970.
Kontakt
Potraviny HOMOLKA (0905 885 350)
Potraviny COOP Jednota (032/6597150)

PEKÁREŇ
Prvé výrobky začala tunajšia "Pekáreň HOMOLKA" distribuovať v roku 1996. Vďaka bohatému sortimentu, originálnej receptúre a chutným špecialitám sa postupne vypracovala na popredného zásobovateľa predajní, prekračujúcich hranice trenčianskeho okresu.
Kontakt
Telefón: 032/6597203
Mobil: 0905 635 221
E-mail: homolka191@gmail.com

POHOSTINSTVO
Pohostinstvo "Furmanský dvor" sa nachádza v centrálnej časti obce v susedstve súkromnej predajne potravín. K jeho vybaveniu patrí zastrešená terasa a nefajčiarska miestnosť.

SPRACOVANIE DREVA

Pozíciu popredného zástupcu drevospracujúceho priemyslu v Dolnej Porube zaujíma od roku 2005 firma DREVOPOREZ s.r.o. Široké spektrum služieb a bohatá ponuka produktov vyprofilovali spoločnosť na významného partnera v odvetví spracovania dreva v rámci celej Slovenskej republiky.
Sortiment služieb: rezanie a spracovanie dreva, predaj stavebného a stolárskeho materiálu, kompletná realizácia krovov, pokrývačské práce, výroba altánkov, pergol, záhradného nábytku a iných drevených výrobkov, výroba paliet, autodoprava a nákladná doprava.
Kontakt
Konateľ: Maroš Ďatko
Mobil: 0905 491 154
E-mail: drevoporez@drevoporez.sk
Web: https://www.drevoporez.sk/

KADERNÍCKE SLUŽBY

Monika Tašárová
Prevádzka: kultúrny dom v Dolnej Porube
Kontakt: 0904 461 362

STOLÁRSTVO

Kováčik Viliam ml.
Kontakt: 032/659 71 03, 0908 522 737

UNI EL (Elektroinštalácie)

Jakub Čupalka
Kontakt: 0902 598 221

Stránku priebežne aktualizujeme...