blank
  • Cintorín v Dolnej Porube

PASPORTIZÁCIA CINTORÍNA

Obec Dolná Poruba má vypracovaný orientačný plán miestneho cintorína s detailnou charakteristikou, prehľadnou lokalizáciou a sprievodnou grafickou dokumentáciou jednotlivých hrobových miest. Súčasťou plánu sú vyznačené a zároveň farebne odlíšené voľné hrobové miesta, hrobové miesta s obrubou i hrobové miesta bez obruby. Všetky hrobové miesta prehľadne sú rozparcelované do troch sektorov.

Zmluvy o nájme hrobového miesta sú s občanmi uzatvárané v zmysle § 663 až 684 Občianskeho zákonníka a Zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve.

blank
  • Orientačný plán cintorína