KOMISIE PRI OBECNOM ZASTUPITEĽSTVE

Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za polrok.

FINANČNÁ A SOCIÁLNA KOMISIA
● predseda: Mgr. Peter Zelíska
● členovia: Ing. Pavol Gago, Bc. Zuzana Vániová

KOMISIA STAVEBNÁ A VEREJNÉHO PORIADKU
● predseda: Ing. Pavol Gago
● členovia: Milan Suchý, Daniel Bežák

KOMISIA KULTÚRY, TELOVÝCHOVY A ŠPORTU
● predseda: Milan Suchý
● členovia: Mgr. Peter Martinák, Bc. Zuzana Vániová, Nina Suchá, Mgr. Dana Suchá, Michal Giacko

KOMISIA VEREJNÉHO ZÁUJMU A SŤAŽNOSTÍ
● predseda: Daniel Bežák
● členovia: Milan Suchý, Mgr. Peter Zelíska