blank
  • Starosta obce Miroslav Kopčan

STAROSTA OBCE DOLNÁ PORUBA

Starosta je predstaviteľom obce a zároveň jej najvyšším výkonným orgánom, resp. štatutárnym zástupcom. Vykonáva správu obce a zastupuje obec navonok. Svoje právomoci vykonáva v určitých činnostiach samostatne alebo spolu s obecným zastupiteľstvom.
Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce.

PROFIL STAROSTU OBCE DOLNÁ PORUBA
● JUDr. Miroslav KOPČAN (* 1952)
● kontakt: 0911 976 698
● funkčné obdobie: 3
● kandidát SNS vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Zástupcom starostu obce je poverený poslanec OZ Milan Suchý, ktorý vykonáva túto funkciu v zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a následne v zmysle § 13 b) ods. 1, 5 zákona č. 102/2010 Z.z. s účinnosťou od 4. 12. 2018.

Táto stránka používa cookies. Pre viac informácií kliknite na tento odkaz. Zásady spracovania osobných údajov nájdete v hlavnom menu - časť SAMOSPRÁVA (sekcia "Ochrana osobných údajov").