Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Pridané: 21.10.2020 13:51:01 Počet zobrazení: 311

21 Október 2020

Vlastníci si môžu uplatniť postup v lehote šiestich mesiacov od uplynutia doby zverejnenia výzvy.

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, prostredníctvom miestne príslušného odštepného závodu podľa § 34e ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") vyzývajú vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom, na uplatnenie postupu podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo c) zákona, t.j. na konanie smerujúce k ukončeniu nájomného vzťahu výpoveďou alebo dohodou.

Táto výzva sa týka vlastníkov, ktorí sú uvedení v Zozname vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv klesným pozemkom.

Ubezpečujeme vlastníkov lesných pozemkov s odkazom na hore uvedené ustanovenie zákona, že zverejnenie osobných údajov a ich spracúvanie je zákonným spôsobom v zmysle čl. 6 ods. 1 c) GDPR.

Táto výzva je na úradnej tabuli obce od dňa zverejnenia (7. 10. 2020) na dobu 60 dní (t.j. do 7. 12. 2020).

Vlastníci lesných pozemkov si môžu uplatniť postup podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo c) ZÁKONA v lehote šiestich mesiacov od uplynutia lehoty na dobu zverejnenia výzvy (lehota uplynie na 61. deň od dňa zverejnenia, resp. vyvesenia).

Poučenie:
Ak vlastník v uvedenej lehote uplatní postup podľa § 22 ods. 3 písm. a) alebo c) ZÁKONA, nájomný vzťah podľa § 22 ods. 2 ZÁKONA bude naďalej pokračovať a trvať.

Zoznam vlastníkov tvorí prílohu tejto výzvy a je zverejnený vo vývesných skrinkach pred obecným úradom.

ŽIADOSŤ O ZVEREJNENIE VÝZVY (LESY SR, š.p.)

Viac informácií k spracúvaniu osobných údajov v prostredí prevádzkovateľa môžete získať na tomto odkaze: https://www.lesy.sk/o-nas/ochran-osobnych-udajov/.

Táto stránka používa cookies. Pre viac informácií kliknite na tento odkaz. Zásady spracovania osobných údajov nájdete v hlavnom menu - časť SAMOSPRÁVA (sekcia "Ochrana osobných údajov").