Koronavírus - krízové opatrenia v obci

POSTUPNÉ UVOĽŇOVANIE OPATRENÍ

Na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva a priaznivej epidemiologickej situácie na Slovensku sa uvoľňujú ďalšie opatrenia. Núdzový stav sa skončil uplynutím 13. júna 2020.

OPATRENIE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR PRI OHROZENÍ VEREJNÉHO ZDRAVIA (RIZIKOVÉ KRAJINY)

Všetkým osobám, ktoré od 6. júla 2020 od 7.00 h vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú v prílohe č. 1 tohto opatrenia, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.
Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.
Zoznam krajín podľa bodu 1 opatrenia: Austrálske spoločenstvo, Belgické kráľovstvo, Cyperská republika, Česká republika, Čínska ľudová republika, Dánske kráľovstvo, Estónska republika, Faerské ostrovy (samosprávne územie Dánskeho kráľovstva), Fínska republika, Francúzska republika, Grécka republika, Chorvátska republika, Holandsko, Írska republika, Island, Japonsko, Kórejská republika, Lichtenštajnské kniežatstvo, Litovská republika, Lotyšská republika, Maďarsko, Maltská republika, Monako, Nemecká spolková republika, Nórske kráľovstvo, Nový Zéland, Poľská republika, Rakúska republika, Slovinská republika, Španielske kráľovstvo, Švajčiarska konfederácia, Talianska republika.

NAJVÝZNAMNEJŠIE ZMENY PLATNÉ OD 20. JÚNA 2020

● Cezhraničný pohyb bez obmedzení sa rozširuje o ďalšie krajiny.
● Ruší sa zákaz nedeľného predaja. Predajne však musia naďalej dbať na riadnu sanitáciu a dezinfekciu predajní.
● Zruší sa povinnosť merať teplotu ľuďom pri vstupe do štátnych inštitúcií, do kúpeľov a do wellness centier.
● Centrá voľného času a základné umelecké školy môžu byť od 15. júna 2020 opäť otvorené.
● Od 20. júna 2020 sa umožňuje činnosť všetkých zariadení pre deti a mládež. Žiaci a študenti nebudú musieť mať v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu rúška. Školy budú môcť byť otvorené 10 hodín a školy už nemusia zbierať čestné prehlásenia o zdravotnom stave dieťaťa.
● Od 22. júna 2020 budú môcť ísť do školy aj ostatní žiaci základných a stredných škôl. Návrat do škôl bude dobrovoľný, t.z.: ak sa rodič rozhodne zostať s dieťaťom doma, počas mesiaca jún bude môcť stále vyučiť OČR.
● Aj naďalej sa odporúča zabraňovať miešaniu tried a merať telesnú teplotu, opatrenia však nie je záväzné. Škôlky a školy môžu navyše opäť organizovať besiedky, posedenia a podobné akcie.
● Od 1. júla sa povoľujú podujatia nad 1000 ľudí. Na športových štadiónoch bude povolená účasť len do 50 percent kapacity.

OBECNÝ ÚRAD

Obecný úrad Dolná Poruba na základe odporúčania Ministerstva vnútra SR a vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, stavu núdze a pandémie ochorenia COVID-I9 (koronavírus), vyhlásenej dňa 11. 3. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie, obmedzil úradné hodiny pre verejnosť od 8.00 do 11.00 h. Obmedzenie platí od 16. 3. 2020 až do odvolania.

Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-I9 môžete do budovy obecného úradu vstúpiť len s ochranným rúškom na tvári. Návod, ako si vyrobiť rúško nájdete na tomto odkaze.

V súvislosti s pandémiou koronavírusu bol na obecnom úrade v Dolnej Porube zvolaný krízový štáb, kde okrem iného bolo rozhodnuté, že obec zabezpečí pre všetkých obyvateľov, ktorí dovŕšili 62 rokov, ochranné rúška.

Obecný úrad Dolná Poruba bude až do odvolania komunikovať predovšetkým telefonicky na číslach: 032/6597257, 032/6597295 alebo e-mailom: obec@dolnaporuba.sk.

Oznamujeme občanom, že sa neprijímajú žiadne žiadosti a podania ohľadom stavebnej agendy, a ktoré nie sú život a zdravie ohrozujúce.

Žiadame občanov o dôsledné dodržiavanie všetkých pokynov a opatrení MV SR, Úradu verejného zdravotníctva a ostatných inštitúcií v záujme svojho zdravia a zdravia ostatných občanov.

Rúško nie je hanba

OPATRENIE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR PRI OHROZENÍ VEREJNÉHO ZDRAVIA (RÚŠKO)

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v zmysle podľa § 48 ods. 4 písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a § 7, 20 a 25 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov nariaďuje nasledovné opatrenie:

Všetkým osobám sa zakazuje s účinnosťou od 20. júna 2020 od 06:00 hod. do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou:
● detí do 3 rokov veku,
● osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
● vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
● pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
● žiakov základnej a strednej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
● žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,
● poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,
● deti v interiéri materskej školy a jaslí,
● osoby pri výkone športu,
● fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
● osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
● detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,
● účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,
● osoby vo wellness a umelých kúpalísk,
● účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
● zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Súčasne sa odporúča vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka pre osoby neuvedené vo výnimkách vyššie, pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi nežijú v spoločnej domácnosti menšia ako 2 metre.

Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/4825/2020 z 09. 06. 2020.

Koronavírus - 10 odporúčaní