Všeobecne záväzné nariadenia

VZN OBCE DOLNÁ PORUBA

VZN č. 3/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dolná Poruba

VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia

VZN č. 1/2020 o miestnych daniach

VZN č. 6/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a školských zariadení

VZN č. 3/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a školských zariadení

VZN č. 3/2019 (dôvodová správa)

VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia

VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia

VZN č. 1/2018 o miestnych daniach

VZN č. 6/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN č. 5/2017 o organizácii miestneho referenda

VZN č. 4/2017 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a o výške príspevkov

VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za rozvoj v obci

VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia

VZN č. 1/2017 o miestnych daniach

VZN č. 1/2016 o miestnych daniach

VZN č. 2/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia

VZN č. 1/2014 o miestnych daniach

VZN č. 3/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území obce

VZN č. 1/2013 o miestnych daniach

VZN č. 6/2012 o ochrane verejného poriadku

VZN č. 1/2012 o miestnych daniach

VZN č. 4/2011 o povodňovom pláne záchranných prác obce

VZN č. 3/2011 o povinnej aktualizácii povodňového plánu

VZN č. 2/2011 o uhradách v školských zariadeniach - dodatok č. 1

VZN č. 2/2011 o uhradách v školských zariadeniach 

VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie školských zariadení 

VZN č. 3/2004 o držaní psov - dodatok č.1

VZN č. 2/2004 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu