Všeobecne záväzné nariadenia

VZN OBCE DOLNÁ PORUBA

VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia

VZN č. 1/2021 o miestnych daniach

VZN č. 3/2020 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Dolná Poruba

VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia

VZN č. 1/2020 o miestnych daniach

VZN č. 6/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a školských zariadení

VZN č. 3/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školy a školských zariadení

VZN č. 3/2019 (dôvodová správa)

VZN č. 2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia

VZN č. 4/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok v obci Dolná Poruba

VZN č. 3/2018 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci Dolná Poruba v čase jej nedostatku

VZN č. 2/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia

VZN č. 1/2018 o miestnych daniach

VZN č. 6/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

VZN č. 5/2017 o organizácii miestneho referenda

VZN č. 4/2017 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ a o výške príspevkov

VZN č. 3/2017 o miestnom poplatku za rozvoj v obci

VZN č. 2/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia

VZN č. 1/2017 o miestnych daniach

VZN č. 1/2016 o miestnych daniach

VZN č. 3/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Dolná Poruba

VZN č. 2/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdové náklady pre materskú školu a školské zariadenia

VZN č. 1/2014 o miestnych daniach

VZN č. 3/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území obce

VZN č. 1/2013 o miestnych daniach

VZN č. 6/2012 o ochrane verejného poriadku

VZN č. 1/2012 o miestnych daniach

VZN č. 4/2011 o povodňovom pláne záchranných prác obce

VZN č. 3/2011 o povinnej aktualizácii povodňového plánu

VZN č. 2/2011 o uhradách v školských zariadeniach - dodatok č. 1

VZN č. 2/2011 o uhradách v školských zariadeniach 

VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie školských zariadení 

VZN č. 3/2004 o držaní psov - dodatok č.1

VZN č. 2/2004 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu

Táto stránka používa cookies. Pre viac informácií kliknite na tento odkaz. Zásady spracovania osobných údajov nájdete v hlavnom menu - časť SAMOSPRÁVA (sekcia "Ochrana osobných údajov").