Zápisnice, smernice, výročné správy

VÝROČNÉ SPRÁVY

Výročná správa Pestovateľskej pálenice spol. s r.o. za účtovné obdobie k 31. 12. 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020

Záverečný účet obce za rok 2019

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2019

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu RO za rok 2019

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu obce za rok 2019

Rozpočet obce na roky 2020-2022

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2020-2022

Rozpočet obce na roky 2019-2021

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2019-2021

Výročná správa Pestovateľskej pálenice spol. s r.o. za účtovné obdobie k 31. 12. 2018

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2018

Výročná správa o hospodárení obce za rok 2018

Záverečný účet obce za rok 2018

Vyhodnotenie čerpania rozpočtu za rok 2018

Rozpočet obce na roky 2018-2020

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2018-2020

Výročná správa Pestovateľskej pálenice spol. s r.o. za účtovné obdobie k 31. 12. 2017

Konsolidovaná výročná správa o hospodárení obce za rok 2017

Výročná správa o hospodárení obce za rok 2017

Záverečný účet obce za rok 2017

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2017

Rozpočet obce na roky 2017-2019

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2017-2019

Konsolidovaná výročná správa o hospodárení obce za rok 2016

Výročná správa o hospodárení obce za rok 2016

Záverečný účet obce za rok 2016

Rozpočet obce na roky 2016-2018