Objednávky, zmluvy, faktúry

ZMLUVY

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy (08/2021)

Licenčná zmluva (MADE s.r.o.) - dodatok č. 2

Zmluva o výpožičke - hasičský automobil (cisternová automobilová striekačka) IVECO CAS 15

Zmluva o zneškodňovaní dovezenej odpadovej vody na ČOV (2021)

Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom (kuchynský odpad / kat. č. 200108)

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (2021)

Zmluva o vývoze odpadu - dodatok č. 8 (2021)

Zmluva o vývoze odpadu - dodatok č. 6 (2021)

Zmluva o výpožičke - Štatistický úrad SR (dodatok č. 1)

Darovacia zmluva - jednorazový ochranný oblek

Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby (2020/2021)

Zmluva o dielo - Oprava miestnej komunikácie (dodatok č. 2)

Zmluva o dielo - Oprava miestnej komunikácie (COLAS Slovakia, a.s.)

Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve (odstránenie nebezpečného odpadu)

Rámcová zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu (NFP / Envirofond, 2021)

Zmluva o výpožičke - Štatistický úrad SR (zariadenie na výkon asistovaného sčítania v teréne)

Zmluva o prevode vlastníckeho práva (MAS - cyklopoint)

Kúpna zmluva - kalové čerpadlo

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci - Ministerstvo financií SR (2020)

Zmluva o dielo - Oprava miestnej komunikácie (dodatok č. 1)

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb (2020)

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - Bytový dom (prevod vlastníckeho práva)

Zmluva o dielo - Oprava miestnej komunikácie (09/2020)

Zmluva o zriadení vecných bremien (07/2020)

Licenčná zmluva: software TENDERnet - dodatok č. 2

Zmluva o dielo - ZŠ Dolná Poruba (rekonštrukcia telocvične / havária) - dodatok č. 1

Zmluva o dielo - ZŠ Dolná Poruba (rekonštrukcia telocvične / havária)

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (2020)

Popis systému triedeného zberu na území obce (2020) - príloha č. 1

Zmluva o vývoze odpadu - dodatky č. 5 a č. 7 (2020)

Darovacia zmluva - finančná pomoc obetiam autobusovej tragédie (obec Kolíňany)

Nájomná zmluva - TJ Slovan (2020)

Zmluva o nájme č. 1/2020 - kadernícke služby (2020)

Zmluva o nájme hnuteľnej veci - Praga V3S (2020)

Zmluva o množstve tepla - dodatok č. 8 (01-05/2020)

Zmluva o dodávke a odbere tepla (2020)

Nájomná zmluva o prenájme priestorov kotolne v objekte ZŠ (2020)

Prílohy k zmluve - Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ

Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby (2019)

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb (2019)

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu (2019)

Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby - budova ZŠ (2019)

Zmluva o spolupráci - Kúpele Trenčianske Teplice a.s. (2019-2020)

Zmluva o dielo - Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ (zateplenie)

Zmluva o poskytnutí dotácie - MPSVaR (2019)

Zmluva o dielo - Úprava verejného priestranstva

Zmluva o dielo - Oprava miestnej komunikácie (Ondrejičky)

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

Zmluva o dielo - Oprava miestnych komunikácií - dodatok č. 2

Zmluva o dielo - Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy MŠ - dodatok č. 2 (zverejnené 20. 5. 2019)

Zmluva o kontrolnej činnosti - Detské ihrisko

Zmluva o bežnom účte - Prima banka

Zmluva o dielo - Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie (AEGF)

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

Zmluva o vývoze komunálneho odpadu - dodatok č. 4

Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce

Zmluva o vykonávaní zberu a výkupu kovového komunálneho odpadu od fyzických osôb

Zmluva o vykonávaní zberu a výkupu vyhradeného prúdu odpadu na území obce

Zmluva na výkon stavebného dozoru - Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy MŠ (zverejnené 8. 11. 2018)

Zmluva o dielo - Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy MŠ - dodatok č. 1 (zverejnené 8. 11. 2018)

Zmluva o spolupráci - Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy MŠ - riadiace práce... (zverejnené 12. 12. 2018)

Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby (2018)

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta... (2017)

Zmluva o spolupráci - Atlid s.r.o.

Zmluva o dielo - Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy MŠ - dodatok č. 1 (08/2018)

Zmluva o dielo - ASFA - dodatok č. 1 (7/2018)

Zmluva o spolupráci - Kúpele Trenčianske Teplice a.s. (2018-2019)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z MŽP SR - SIEA (zverejnené 30. 11. 2018 )

Zmluva o dielo - Úprava a tvorba verejného priestranstva a námestia v obci Dolná Poruba

Zmluva o spracúvaní osobných údajov - MADE s.r.o.

Zmluva o dielo - Oprava miestnych komunikácií (08/2018)

Zmluva o dielo - Oprava liehového meradla ZEHR

Zmluva o nájme č. 1/2018 - Urbárska obec Dolná Poruba - pozemkové spoločenstvo

Licenčná zmluva - software TENDERnet

Zmluva o dielo - Oprava strechy, výmena okien a dverí na ZŠ Dolná Poruba

Zmluva o dielo - Zhotovenie a namontovanie plastových okien a vchodových dverí na obecnej bytovke

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom - výkup papiera (04/2018)

Kúpna zmluva - Zdenka Kopčanová (03/2018)

Zmluva o nájme hnuteľnej veci - Praga V3S (2018)

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb (ÚZ/2016)

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb (KÚZ/2016)

Zmluva o množstve tepla - BIOMASA - dodatok č. 6 (2017)

Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby (2017)

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb (ÚZ/2016)

Kúpna zmluva - Miroslav Plešivčák (10/2017)

Darovacia zmluva - knihy do Obecnej knižnice

Kúpna zmluva - Rudolf Zelníček (09/2017)

Zmluva o dielo - Oprava stien, stropov a podlahy v zariadení školského stravovania (2017)

Dohoda č. 49/2017 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba odvodňovacích kanálov (2017)

Zmluva o dielo - Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy MŠ (zverejnené 25. 9. 2017)

Zmluva o dielo - Energetický audit (zverejnené 25. 4. 2017)

Zmluva o dielo - Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy MŠ - vypracovanie PD (zverejnené 25. 4. 2017) 

Zmluva o dielo - Dodávka prác na zhotovenie vyvložkovania komínového telesa v budove MŠ

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - M. Bielik a Z. Bieliková

Mandátna zmluva - ZŠ

Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby (2016)

Zmluva o spolupráci - Kúpele Trenčianske Teplice a.s. (2016-2017)

Táto stránka používa cookies. Pre viac informácií kliknite na tento odkaz. Zásady spracovania osobných údajov nájdete v hlavnom menu - časť SAMOSPRÁVA (sekcia "Ochrana osobných údajov").