Objednávky, zmluvy, faktúry

ZMLUVY

Zmluva o dielo - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Dolná Poruba (projektová dokumentácia)

Zmluva na realizáciu stavebných prác a dodávok - Oprava schodov do budovy Kultúrneho domu v obci Dolná Poruba

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (2024)

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (03/2024)

Zmluva o službách - Program Slovensko (Open door s.r.o. / 2024)

Zmluva o vývoze komunálneho odpadu - dodatok č. 10 (2024)

Zmluva o odstránení vád a nedorobkov - Bytový dom č. 449

Poistná zmluva - Bytový dom č. 449 (UNIQA / 2024)

Zmluva o dielo - Technik BOZP (2024)

Zmluva o bežnom účte pre SVB a bytové domy (2024)

Zmluva o poskytovaní služby - ČSOB BusinessBanking Lite (2024)

Zmluva o vývoze komunálneho odpadu - dodatok č. 9 (2024)

Zmluva o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi - dodatok č. 11 (2024)

Zmluva o nájme č. 1/2020 - kaderníctvo (dodatok č. 3)

Zmluva o poskytnutí dotácie na vybudovanie prístrešku pri KD a opravu schodov (MFSR)

Kúpna zmluva č. 1/2023 - Bytový dom (dodatok č. 4)

Mandátna zmluva - Správa bytového domu / Bytové družstvo Trenčianske Teplice (2024)

Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov (ELEKOS)

Kúpna zmluva č. 1/2023 - Bytový dom (dodatok č. 3)

Nájomná zmluva Reklamná plachta KIKI / Global Network Systems (2023)

Zmluva o poskytovaní verejných služieb / KIKI internet (2023)

Zmluva o dielo - Dodávka a montáž solárnych svietidiel (2023)

Zmluva na realizáciu stavebných prác a dodávok - Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách a osadenie odtokových mreží

Zmluva o dodávke elektriny č. 3615/2023 (Magna energia a.s.)

Zmluva o dodávke elektriny č. 3613/2023 (Magna energia a.s.)

Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby (2023/2024)

Zmluva o spolupráci - Kúpele Trenčianske Teplice a.s. (2023-2024)

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi (ÚPSVaR, 2023)

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov (MDSR)

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti (MDSR)

Zmluva o službách - Rekonštrukcia a modernizácia základných škôl (OPEN DOOR s.r.o.)

Záložná zmluva č. 300/438/2023 (Štátny fond rozvoja bývania)

Záložná zmluva č. 300/440/2023 (Štátny fond rozvoja bývania)

Záložná zmluva č. 300/441/2023 (Štátny fond rozvoja bývania)

Zmluva o úvere ŠFRB - Kúpa pozemku pre obstarávané nájomné byty

Zmluva o úvere ŠFRB - Obstaranie technickej vybavenosti pre obstarávané nájomné byty kúpou

Zmluva o úvere ŠFRB - Obstaranie nájomného bytu kúpou

Zmluva na realizáciu stavebných prác a dodávok - Rekonštrukcia schodiska ZŠ Dolná Poruba (dodatok č. 1)

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

Zmluva o poskytnutí NFP (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR / 2023)

Zmluva na realizáciu stavebných prác a dodávok - Rekonštrukcia schodiska ZŠ Dolná Poruba

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít ("Podpora pomáhajúcich profesií 3")

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia obecného rozhlasu (2023)

Zmluva o poskytnutí dotácie (Trenčiansky samosprávny kraj / 2023)

Kúpna zmluva č. 1/2023 - Bytový dom (dodatok č. 2)

Zmluva o spolupráci - Kúpele Trenčianske Teplice a.s. (leto 2023)

Kúpna zmluva č. 1/2023 - Bytový dom (dodatok č. 1)

Zmluva o dielo - Zabezpečenie hudobnej produkcie (DŠ BAND, 2023)

Zmluva o sprostredkovaní vystúpenia (KMEŤOBAND)

Kúpna zmluva č. 1/2023 - Bytový dom (súpisné číslo 449)

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (2023)

Zmluva o dielo - ZŠ Dolná Poruba / Vykurovanie telocvične (havarijný stav) - dodatok č. 1

Zmluva o prevode výpočtovej techniky (DEUS)

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi (ÚPSVaR, 2022) - dodatok č. 1

Zmluva o dielo - Vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov (dodatok č. 1)

Zmluva o dielo - ZŠ Dolná Poruba / Vykurovanie telocvične (havarijný stav)

Zmluva o dielo - spracovanie územnoplánovacej dokumentácie "Územný plán obce Dolná Poruba"

Licenčná zmluva eSYST (2023)

Zmluva o dielo - Vyraďovacie konanie registratúrnych záznamov

Zmluva o ochrane pred požiarmi

Zmluva o nájme hnuteľnej veci - Praga V3S (2022)

Zmluva o nájme č. 1/2020 - kaderníctvo (dodatok č. 2)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Ministerstvo životného prostredia SR) - dodatok č. 3

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta - dodatok č. 1

Zmluva o nájme - vybudovanie bezdrôtového prístupu na internet (Global Network Systems, s.r.o.)

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta

Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby (2022/2023)

Darovacia zmluva - automatický externý defibrilátor

Zmluva o dielo (Oprava strešného plášťa bytového domu) - dodatok č. 1

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Ministerstvo životného prostredia SR) - dodatok č. 2

Zmluva o zriadení vecných bremien (HYDROS s.r.o.)

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi (ÚPSVaR, 2022)

Zmluva o spolupráci - Kúpele Trenčianske Teplice a.s. (2022-2023)

Zmluva o dielo - Oprava strešného plášťa bytového domu v obci Dolná Poruba

Zmluva o dielo č. 2/2022 - dodatok č. 1

Zmluva na realizáciu stavebných prác a dodávok č. 2/2022

Zmluva na realizáciu stavebných prác a dodávok - STAVCEST (2022)

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb (2022)

Zmluva na odchyt psov

Darovacia zmluva o správe majetku štátu - ŠÚ SR (2022)

Zmluva o dielo - Originálna maľba na fasáde budovy ZŠ

Darovacia zmluva - Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky

Zmluva o dielo - Ústredné kúrenie v budove Obecného úradu Dolná Poruba (dodatok č. 2)

Licenčná zmluva (eSYST) - dodatok č. 1

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu - dodatok č. 1

Zmluva o poskytovaní komplexných služieb v oblasti ochrany osobných údajov - dodatok č. 2 (2022)

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy (06/2022)

Zmluva o dielo - DŠ Band

Kúpna zmluva - Doplnenie kamerového systému

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Pôdohospodárska platobná agentúra (2022)

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (2022)

Zmluva o dielo - PVC podlaha v kabínach na futbalovom ihrisku

Dohoda o ukončení Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (HYDROS s.r.o.)

Kúpna zmluva - Kompostéry a nádoby na kuchynský odpad (2022)

Kúpna zmluva - Mulčovač (2022)

Zmluva o dielo - Ústredné kúrenie v budove Obecného úradu Dolná Poruba (dodatok č. 1)

Zmluva o spolupráci - Ústredné kúrenie v budove obecného úradu (dodatok č. 2)

Zmluva o spolupráci - Ústredné kúrenie v budove obecného úradu (dodatok č. 1)

Zmluva o vývoze komunálneho odpadu - dodatok č. 7 (2022)

Zmluva o vývoze odpadu veľkoobjemovými kontajnermi - dodatok č. 9 (2022)

Zmluva o triedenom zbere na území obce - dodatok (2022)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Ministerstvo životného prostredia SR

Zmluva o nájme č. 1/2020 - kaderníctvo (dodatok č. 1)

Zmluva o podpore z Environmentálneho fondu - Predchádzanie vzniku bioogicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia telocvične ZŠ (havária), dodatok č. 2

Zmluva o spolupráci - Ústredné kúrenie v budove obecného úradu (poradenské služby)

Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby (2021/2022)

Kúpna zmluva - Kompostéry a nádoby na kuchynský odpad (2021)

Kúpna zmluva - Mulčovač (2021)

Zmluva o dielo - Ústredné kúrenie v budove Obecného úradu Dolná Poruba

Zmluva o spolupráci - Kúpele Trenčianske Teplice a.s. (2021-2022)

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi (ÚPSVaR, 2021)

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb (2021)

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy (08/2021)

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia v obci Dolná Poruba (dodatok č. 1)

Licenčná zmluva (MADE s.r.o.) - dodatok č. 2

Zmluva o výpožičke - hasičský automobil (cisternová automobilová striekačka) IVECO CAS 15

Zmluva o zneškodňovaní dovezenej odpadovej vody na ČOV (2021)

Zmluva o poskytovaní služby pri nakladaní s komunálnym odpadom (kuchynský odpad / kat. č. 200108)

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (2021)

Zmluva o vývoze odpadu - dodatok č. 8 (2021)

Zmluva o vývoze odpadu - dodatok č. 6 (2021)

Zmluva o výpožičke - Štatistický úrad SR (dodatok č. 1)

Darovacia zmluva - jednorazový ochranný oblek

Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby (2020/2021)

Zmluva o dielo - Oprava miestnej komunikácie (dodatok č. 2)

Zmluva o dielo - Oprava miestnej komunikácie (COLAS Slovakia, a.s.)

Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve (odstránenie nebezpečného odpadu)

Rámcová zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu (NFP / Envirofond, 2021)

Zmluva o výpožičke - Štatistický úrad SR (zariadenie na výkon asistovaného sčítania v teréne)

Zmluva o prevode vlastníckeho práva (MAS - cyklopoint)

Kúpna zmluva - kalové čerpadlo

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci - Ministerstvo financií SR (2020)

Zmluva o dielo - Oprava miestnej komunikácie (dodatok č. 1)

Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb (2020)

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - Bytový dom (prevod vlastníckeho práva)

Zmluva o dielo - Oprava miestnej komunikácie (09/2020)

Zmluva o zriadení vecných bremien (07/2020)

Licenčná zmluva: software TENDERnet - dodatok č. 2

Zmluva o dielo - ZŠ Dolná Poruba (rekonštrukcia telocvične / havária) - dodatok č. 1

Zmluva o dielo - ZŠ Dolná Poruba (rekonštrukcia telocvične / havária)

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (2020)

Popis systému triedeného zberu na území obce (2020) - príloha č. 1

Zmluva o vývoze odpadu - dodatky č. 5 a č. 7 (2020)

Darovacia zmluva - finančná pomoc obetiam autobusovej tragédie (obec Kolíňany)

Nájomná zmluva - TJ Slovan (2020)

Zmluva o nájme č. 1/2020 - kadernícke služby (2020)

Zmluva o nájme hnuteľnej veci - Praga V3S (2020)

Zmluva o množstve tepla - dodatok č. 8 (01-05/2020)

Zmluva o dodávke a odbere tepla (2020)

Nájomná zmluva o prenájme priestorov kotolne v objekte ZŠ (2020)

Prílohy k zmluve - Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ

Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby (2019)

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb (2019)

Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu (2019)

Zmluva o dielo na dodávku projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby - budova ZŠ (2019)

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia v obci Dolná Poruba

Zmluva o spolupráci - Kúpele Trenčianske Teplice a.s. (2019-2020)

Zmluva o dielo - Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy ZŠ (zateplenie)

Zmluva o poskytnutí dotácie - MPSVaR (2019)

Zmluva o dielo - Úprava verejného priestranstva

Zmluva o dielo - Oprava miestnej komunikácie (Ondrejičky)

Mandátna zmluva na zabezpečenie procesu verejného obstarávania

Zmluva o dielo - Oprava miestnych komunikácií - dodatok č. 2

Zmluva o dielo - Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy MŠ - dodatok č. 2 (zverejnené 20. 5. 2019)

Zmluva o kontrolnej činnosti - Detské ihrisko

Zmluva o bežnom účte - Prima banka

Zmluva o dielo - Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie (AEGF)

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

Zmluva o vývoze komunálneho odpadu - dodatok č. 4

Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce

Zmluva o vykonávaní zberu a výkupu kovového komunálneho odpadu od fyzických osôb

Zmluva o vykonávaní zberu a výkupu vyhradeného prúdu odpadu na území obce

Zmluva na výkon stavebného dozoru - Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy MŠ (zverejnené 8. 11. 2018)

Zmluva o dielo - Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy MŠ - dodatok č. 1 (zverejnené 8. 11. 2018)

Zmluva o spolupráci - Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy MŠ - riadiace práce... (zverejnené 12. 12. 2018)

Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby (2018)

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta... (2017)

Zmluva o spolupráci - Atlid s.r.o.

Zmluva o dielo - Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy MŠ - dodatok č. 1 (08/2018)

Zmluva o dielo - ASFA - dodatok č. 1 (7/2018)

Zmluva o spolupráci - Kúpele Trenčianske Teplice a.s. (2018-2019)

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z MŽP SR - SIEA (zverejnené 30. 11. 2018 )

Zmluva o dielo - Úprava a tvorba verejného priestranstva a námestia v obci Dolná Poruba

Zmluva o spracúvaní osobných údajov - MADE s.r.o.

Zmluva o dielo - Oprava miestnych komunikácií (08/2018)

Zmluva o dielo - Oprava liehového meradla ZEHR

Zmluva o nájme č. 1/2018 - Urbárska obec Dolná Poruba - pozemkové spoločenstvo

Licenčná zmluva - software TENDERnet

Zmluva o dielo - Oprava strechy, výmena okien a dverí na ZŠ Dolná Poruba

Zmluva o dielo - Zhotovenie a namontovanie plastových okien a vchodových dverí na obecnej bytovke

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom - výkup papiera (04/2018)

Kúpna zmluva - Zdenka Kopčanová (03/2018)

Zmluva o nájme hnuteľnej veci - Praga V3S (2018)

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb (ÚZ/2016)

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb (KÚZ/2016)

Zmluva o množstve tepla - BIOMASA - dodatok č. 6 (2017)

Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby (2017)

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb (ÚZ/2016)

Kúpna zmluva - Miroslav Plešivčák (10/2017)

Darovacia zmluva - knihy do Obecnej knižnice

Kúpna zmluva - Rudolf Zelníček (09/2017)

Zmluva o dielo - Oprava stien, stropov a podlahy v zariadení školského stravovania (2017)

Dohoda č. 49/2017 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba odvodňovacích kanálov (2017)

Zmluva o dielo - Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy MŠ (zverejnené 25. 9. 2017)

Zmluva o dielo - Energetický audit (zverejnené 25. 4. 2017)

Zmluva o dielo - Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy MŠ - vypracovanie PD (zverejnené 25. 4. 2017) 

Zmluva o dielo - Dodávka prác na zhotovenie vyvložkovania komínového telesa v budove MŠ

Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - M. Bielik a Z. Bieliková

Mandátna zmluva - ZŠ

Zmluva o poskytovaní služieb zimnej údržby (2016)

Zmluva o spolupráci - Kúpele Trenčianske Teplice a.s. (2016-2017)

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti